یک قطعه زمین جاده هراز آبعلی

62755000000

توضیحات

9809985410900271

140091460000573617
شعبه اجراي احكام مدني بخش رودهن

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نوبت اول 

 

حسب نیابت صادره از اجرای احکام شعبه هشتم دادگاه عمومی دادگستری شهرستان زاهدان و کلاسه اجرایی 9900331 اجرای احکام مدنی بخش رودهن دو دانگ مشاء از یک قطعه زمین به عنوان مال در پرونده معرفی گردیده که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح آتی توصیف و ارزیابی وفق مواد 114 و 137 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید :

دو دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین ( طلق ) به پلاک ثبتی 110 فرعی از 16 اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور قطعه 15 واقع در حوزه ثبت رودهن استان تهران به مساحت 2698/5 متر مربع که متعلق به آقای محمد نصر اله زاده فرزند هوشنگ با شماره ثبت سند مالکیت 23249 مورخ 1386/10/1 واقع در آدرس جاده هراز – آبعلی – ورودی مبارک آباد – انتهای بن بست ساحل ملک سمت چپ میباشد حسب تعرفه انجام شده ملک محصور و دارای درختان مثمر بوده و دارای درب ورودی در ضلع جنوب شرقی و یک ساختمان یک طبقه با مساحت حدود 80 مترمربع با نمای آجری و سقف شیروانی با قدمت بالای بیست سال همچنین دارای انشعابات شهری و کاربری باغ می باشد با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مساحت ، موقعیت مکانی ، قابلیت دسترسی و درصورت عدم وجود هر گونه مغایرت های مربوط به امور ثبتی ، نداشتن هر گونه منعی از جهات قانونی و شرعی برای خرید و فروش و نقل و انتقال و بلا معارض بودن و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات و دیونی که ممکن است به ارگان ها یا ادارات دولتی یا غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد ارزش روز دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک مذکور 62/755/000/000 ریال بر آورد و تعیین می گردد .که قیمت پایه مزایده بوده ، مزایده از این قیمت آغاز و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد . شرکت در مزایده برای عموم آزاد بوده و متقاضیان می توانند برای بازدید مال موضوع مزایده از پنج روز پیش ازتاریخ مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام مدنی دادگاه رودهن از اموال بازدید نمایند . برنده مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و نقداً و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید درغیر این صورت مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورت مواجهه روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه جلسه مزایده در اولین روز کاری بعد از آن درهمان مکان و زمان برگزار می گردد . پیشنهاد می گردد خریداران محترم به منظور تسهیل مراحل اداری ، در هنگام خرید میزان ده درصد مبلغ پایه را به صورت چک رمز دار به همراه داشته باشند . الف

زمان مزایده : 1400/10/28ساعت 10 الی 11 صبح

مکان : دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه رودهن

 

سید عباس موسوی خرم

مدیر اجرای احکام مدنی رودهن

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28ساعت 10 الی 11 صبح