یک قطعه زمین تهران عبدل اباد

245000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980210500533
شماره آگهی:
140168460000542629
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده ملک مرحله اول

اگهی مزایده به پلاک ثبتی 5606 فرعی از 14 اصلی به ادرس تهران عبدل اباد خیابان انقلاب پلاک 19

به موجب صدوراجراییه صادره از شعبه 183 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر تقسیم ترکه ملک به پلاک ثبتی 5606 فرعی از 14 اصلی له کبری – اکرم و مریم هر سه شهرت پرتوی علیه حسین و محسن هردو شهرت پرتوی و غیره که بنا به در خواست محکوم له ملک موصوف با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی به طرفین پرونده ابلاغ واز هرگونه اعتراض مصون ماند ومجددا بنا به درخواست محکوم له وقت مزایده برای مورخ 1401/11/02ساعت 12 ظهر تعیین گردید و مورد کارشناسی ملک و اوصاف ملک به شرح زیر می باشد

احتراما در خصوص پرونده كلاسه 980456موضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 5606 فرعي از 14 به ادرس تهران عبدل آباد خيابان انقلاب پلاك 91 مراجعه گرديد و پس از هماهنگي و مراجعه به محل ملك با توجه به بسته بودن درب ملك امكان بازديد از داخل مغازه امكان پذير نگرديد كه پس از دستور مقام محترم قضائي مبني بر ارزيابي از فضاي بيروني ملك و پس از استعلامات لازم و بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي به شرح ذيل به استحضار مي رساند.چناچه مدارك جديدي مغاير با مدارك موجود ارائه شود در صورت نياز و با دستور مقام محترم قضائي و بازديد مجدد گزارش تكميلي ارائه مي گردد.

مشخصات ثبتي ملك:

طبق استعلام صورت گرفته از شهرداري منطقه 19 در خصوص پلاك ثبتي 5606/14 و حسب استعلام به عمل آمده از معاونت شهرسازي و معماري منطقه و پاسخ واصله به شماره 17895/519 مورخ 14/06/1401 ملك مذكور داراي پهنه مختلط M113 (تجاري-مسكوني محور هاي مختلط زير منطقه اي)مي باشد.ضمنا داراي 16/92 متر مربع تجاري بلامانع مي باشد.كه مساحت اعلام شده جز حقوق مكتسبه ملاك مذكور است و منوط به تاييد مهندس ذي صلاح و اخذ گواهي مي باشد

طبق كپي سند ابرازي شماره ملك 5606/14 شماره ثبت 276443 دفتر 1187 و صفحه 9 ملك و محل آن عبارت است از ششدانگ يك قطعه زمين قطعه پنج تفكيكي بمساحت يكصد و بيست متر مربع شماره 5606 فرعي از 14 اصلي واقع در قريه قلعه مرغي بخش 12 تهران مفروز و مجزي شده از پلاك 272 فرعي از 2 فرعي از اصلي مذكور كه طي تقسيم نامه 7362/536/10/7.دويست و پنجاه و سه تهران در سهم مالك قرار گرفته است.

حدود اربعه عبارت از اينكه شمالا بطول 6متر به خيابان بيست متري و شرقا بطول بيست متر به قطعه شش تفكيكي و جنوبا بطول 6 متر به قطعه بيست تفكيكي و غربا بطول 20 متر به قطعه 4 تفكيكي مي باشد.

• مشخصات ملك 

1-يك قطعه زمين با بناي احداثي داخل آن بصورت يك بناي احداثي دو طبقه مي باشد.ساختمان احداثي شامل طبقات همكف و اول مي باشد. داراي يك مغازه در طبقه همكف مي باشد.(به دليل عدم امكان بازديد از داخل ملك حسب دستور مقام محترم قضايي ارزيابي از طريق نماي بيروني و مدارك موجود صورت گرفته است و چناچه بعدا مداركي جديد و مغاير با موارد فوق و موثر بر قيمت ارائه شود با دستور مقام محترم قضائي با بازديد مجدد گزارش تكميلي ارائه مي گردد).داراي سيستم گرمايشي و سيستم سرمايشي كولر آبي مي باشد.نماي ساختمان از نوع سنگ مي باشد.(عكس نماي ساختمان پيوست گزارش مي باشد)

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي استعلام ثبتي ،واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه وكالتنامه و ….و در رهن يا بازداشت بودن ملك وجود هرگونه تعارض تداخل ثبتي يا لغزش با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد.

نظريه كارشناسي:

با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر ارزش ششدانگ عرصه و اعيان و ارزش تجاري و حقوق مكتسبه مغازه واقع در طبقه همكف ملك به پلاك ثبتي 5606 فرعي از 14 بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ارگانها بانك شهرداري و …و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و … به نظر اينجانب 245/000/000/000ريال (دويست و چهل و پنج ميليارد ريال)بيست و چهار ميليارد و پانصد ميليون تومان برآورد و اعلام نظر مي گردد.

مع الوصف با توجه به صدور اجراییه ومراتب اعلامی فوق ملک فوق در مزایده مورخ 1401/11/02ساعت 12 الی 12/30 ظهراز طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت در طبقه اول اتاق مزایده بفروش میرسد مزایده باتوجه به قیمت پایه فوق شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و مبلغ 10 درصد از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ان ظرف یکماه از برگزاری مزایده به حساب دادگستری واریز نماید در غیر اینصور مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد

دادورز اجرای احکام مدنی – فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02