یک قطعه زمین تجاری

75686880000

توضیحات

9909980703000649

140012460000243311
شعبه 10 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

آگهی مزایده ملک مشاع

 به موجب درخواست خواهان آقای کریم عبادوز فرزند صمد با وکالت آقای عمران اردشیری فروش ملک مشاع به شرح ذیل الذکر به طرفیت خواندگان : 1- غلامحسين 2- محمدعلی 3- اکبر 4-ماه سیما 5-مریم 6- عبدالعلی 7-محمدحسن همگی به شهرت علی اکبرزاده شیرازی و فرزندان علی اصغر 8-محمدرحيم 9- محمدحسین 10- فریبا 11 – معصومه 12- محمدتقی 13-فاطمه 14- مریم همگی به شهرت عبادوز و فرزندان محمدمهدی 15- شهربانو محمدپورشيرازي فرزند جلال 16- فاطمه مفتولی فرزند جلال توسط شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شیراز صادر، به این اجرا ارجاع و با شماره بایگانی 9900609 ثبت و ملک کارشناسی ،نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و قطعی گردیده است . لذا ضمن رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ملک از طریق انتشار آگهی مزایده انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز یکشنبه 1400/10/26 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح در اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – بن بست شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز شعبه دهم اجرای احکام مدنی مزایده برگزار می گردد و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه 1400/08/07 کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 75/686/880/000 ریال می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی 7/568/688/000 ریال به عنوان 10% قیمت پایه کارشناسی به عنوان 10% قیمت پایه کارشناسی با ( شناسه 9  26  108100  10  001  9909  9807  0300  0649 ) به حساب شماره IR080100004058012907627341 به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز واریز و اصل فیش واریزی را که به تأیید امور مالی دادگستری استان فارس رسیده باشد در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند . وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی باقیمانده 10% قیمت پیشنهادی که به عنوان برنده مزایده شناخته می گردد را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش واریزی را به اجرای احکام تحویل و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش واریزی را به اجرا تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد وقت جدید تعیین می گردد.هرگونه بدهی ملک به اداره دارائی ،شهرداری و سایر مراجع قانونی بر عهده مالکین می باشد.جهت شرکت در مزایده تأیید قبض واریزی توسط ذیحسابی دادگستری فارس الزامی است.این آگهی نوبت چهارم می باشد.

مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی : 6 دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 68 فرعی از 1789 اصلی بخش 4 شیراز با مساحت حدود 366/62 مترمربع ( که حسب اعلام شهردار منطقه 2 شیراز 125/1 مترمربع آن مورد مسیر است و باقیمانده 241/52 مترمربع خواهد بود و در صورت بلااشکال بودن از نظر ضوابط و مقررات حداکثر تا 5 طبقه ؛ طبقه همکف 60% و سایر طبقات 50 % با کاربری مختلط مسکونی – تجاری پس از اخذ عوارض متعلقه پروانه صادر خواهد شد)که در بخش شمالی آن یک باب مغازه 38 مترمربعی با دیوار بلوک سیمانی و سقف ورق ایرانیتی ساخته شده و فاقد پایان کار و پروانه می باشد .به آدرس شیراز- خیابان شمس تبریزی نبش کوچه 21 کدپستی 14315-71639 .ضمناً در صورت تعلق سرقفلی احتمالی حقوق ذینفع پابرجا و فروش سرقفلی موضوع مزایده نمی باشد.  

مدیر شعبه دهم اجرای احکام حقوقی شیراز – داریوش خرمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

جهت روز یکشنبه 1400/10/26 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح