یک قطعه زمین تجاری جاده قدیم کرج

740000000000

توضیحات

9809982163500803

140068460000502017
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اصلاحيه شماره140068460000499416مورخ 1400/10/07

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 003282/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي شماره 17389/2 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 9093 فرعي از اصلي مذكورواقع دربخش ثبتي12تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم نسرين ضرغامي – عليرضا خاركن قمصري – هاشم خاركن قمصري – شيرين مدني – محمد خاركن قمصري – حميدرضا خاركن قمصري – ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده با شماره 9809982163500803 و شماره بايگاني 0003282 موضوع ارزيابي ششدانگ يك قطعه زمين با بناي داخل آن با بهره برداري كنوني كارخانه اتصالات با پلاك ثبتي 17389/2 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 9093 فرعي از اصلي مذكورواقع دربخش ثبتي12تهران به نشاني:جاده قديم كرج،خيابان فتح،خيابان فتح17،پلاك 34 (كارخانه اتصالات)كه باتوجه به مفادقراركارشناسي صادره و براساس اطلاعات حاصل از اوراق ومستندات موجود درپرونده تهيه و تنظيم گرديده،به استحضار مي رساند، به همراه خواهان به محل وقوع ملك فوق الذكر مراجعه گرديدو ضمن بازديد از موضوع كارشناسي، مطالعه مدارك ارائه شده وبررسي ساير مدارك ابرازي و تحقيق محلي وبررسي ميداني نتيجه كارشناسي و ارزيابي به شرح ذيل به استحضارمي رسد: خواهان: آقاي عليرضا خاركن قمصري با وكالت خانم سولماز قصيدي. خواندگان: آقايان و خانم ها هاشم و شيرين مدني و محمدرضا و حميدرضا خاركن قمصري. 1)مشخصات ثبتي كارخانه: ششدانگ زمين كارخانه با پلاك ثبتي 17389 /2 مفروز از 9093 فرعي از اصلي مذكور،قطعه 21تفكيكي،داراي سند مالكيت دفترچه اي ابرازي با شماره دفترچه مالكيت732798سري ب، به شماره ثبت232063،صفحه80، دفتر1301،واقع در قريه يافت آباد و بخش 12 تهران. 2)وضعيت موجود كارخانه در زمان بازديد: كارخانه موضوع كارشناسي ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 20/2106 مترمربع و مساحت كل بنا70/1256 مترمربع شامل درب ورودي نفررو و پاركينگ فلزي و حياط پوشيده شده از سيمان داراي ساختمان اداري به مساحت 170مترمربع با نماي آجر سه سانتي متري در 2طبقه شامل طبقه همكف باكاربري 11مترمربع نگهباني شامل انبار،سرايداري،سرويس بهداشتي، رختكن و تأسيسات موتورخانه و طبقه اول به مساحت70/157مترمربع درقالب يك واحدسوئيت همراه بااتاق وآشپزخانه وسرويس بهداشتي و3اتاق مي باشد.درب ورودي ساختمان دولنگه فلزي باراه پله ازكوچه ودرب ورودي ديگركركره اي ازسمت محوطه كارگاه مي باشد.فضاهاي مشاعي ساختمان شامل كف وديوارهاي راهروهاوراه پله هاي بانرده فلزي وپاگردهاتماماًباسنگ پوشيده شده وسقف آنها اندود گچ همراه بانقاشي است.همچنين كف وديوارهاي اتاق هانيزتماماًپوشيده شده باسنگ اند.سيستم گرمايش بناي مذكور شوفاژ با موتورخانه مركزي وسرمايش آن يونيت اسپليت وكولر آبي بوده وداراي انشعابات آب وبرق وگاز شهري مي باشد. بناي صنعتي به مساحت 918مترمربع شامل دو باب سوله صنعتي بصورت 5دهنه وارتفاع 6متر جهت توليدو انباراتصالات و مواداوليه پليكا با دربهاي كشويي به ارتفاع 4متر با نماي آجر وسقف هاي پوشيده شده باورقه هاي گالوانيزه عايق كاري شده. بين دوسوله محوطه سرپوشيده به ارتفاع4متر با درب ريلي جهت دپو محصولات ومواد اوليه بوده وبه صورت انباربهره برداري مي گردد. 3)نظريه كارشناسي: با عنايت به موارد مشروحه فوق وبا در نظرگرفتن عوامل موثر در قضيه،ارزش تمامي ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با بهره برادري كنوني كارخانه اتصالات و همراه با بناهاي آخل آن به مساحت 20/2106مترمربع با پلاك ثبتي 17389 فرعي از 2 اصلي،با كليه متعلقات وامتيازات وانشعابات آن وبدون درنظر گرفتن بدهي هاي بانكي مربوطه و با فرض نداشتن تعهد،بدهي و ديون احتمالي به شهرداري،بقيه بانكها، شركت هاي دولتي وغير دولتي و كليه شخص و يا اشخاص حقيقي و حقوقي و نداشتن معارض ومنع قانوني ازنظرنقل وانتقال وصرف نظرازاحراز مالكيت و انتساب آن به شخص حقيقي ياحقوقي و با فرض اصالت سندومدارك ارائه شده بصورت تخليه جهت پايه مزايده مبلغ -740/000/000/000ريال معادل هفتادوچهار ميليارد تومان برآورد و اعلام مي گردد.  

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/10/19 ساعت10/45 الي11 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/19 ساعت10/45 الي11 صبح