یک قطعه زمین تجاری اشتهارد

45927000000

توضیحات

9909982627400087

140001460000142788
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان اشتهارد

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده کلاسه فوق اجراییه صادره از این دادگاه محکوم له حمیدرضا خدایار با وکالت خانم مریم صادقی علیه شرکت تعاونی روستایی اشتهارد محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1.070.182.257 ریال درحق محکوم له و مبلغ 46.603.332 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 17.000.000 ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ 56.689.279 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال غیرمنقول محکوم علیه بشرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/10/25 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه اشتهارد بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید 10%  از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی مدیر اجرا تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

شش دانگ يك قطعه زمين  با بناي احداثي در آن به مساحت 4717/5 مترمربع به شماره پلاك 146 فرعي از 3 فرعي از 1161 اصلي واقع در اشتهارد در صفحه 434 دفتر املاك جلد 46 به نام شركت تعاوني روستايي ثبت و سند آن صادر گرديده است، سپس طي مجوز شماره 10805/8 – 1385/9/21 شهرداري اشتهارد به 11 قطعه تفكيك و بر اساس نقشه تفكيكي قطعه 9 داراي مساحت 109/35 مترمربع با حدود چهارگانه: از شمال: به طول 15/41 مترمربع قطعه 10 تفكيكي از جنوب: به طول 15/83 متر به قطعه 8 تفكيكي از شرق: به طول 7 متر به قطعه 6 تفكيكي  از غرب: به طول 7/01 متر به خيابان شهيد چمران مي باشد. ملك نشان داده شده به صورت يك قطعه زمين باير است كه تنها از حد غربي داراي ديوار است و با بقيه قطعات تفكيكي به صورت فيزيكي يك پارچه و محصور مي باشد. با توجه به مراتب بالا، موقعيت مكاني و جغرافيايي، مساحت و حدود ملك، شبكه دسترسي راه ها، وضعيت املاك مجاور و عوامل موثر ديده شده و زماني و مكاني ارزش شش دانگ قطعه 9 تفكيكي به مساحت 109/35 مترمربع و صرفا با كاربري تجاري مبلغ 45/927/000/000 ريال برابر با چهار ميليارد و پانصد و نود و دو ميليون و هفتصد هزار تومان برآورد و اعلام مي گردد.

مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری اشتهارد

مهدی محمدی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/25 از ساعت 10 الی 11 صبح