یک قطعه زمین به همراه بنای مخروبه آجری 110 متر

1772553403

توضیحات

شماره پرونده:
9709987785400612
شماره آگهی:
140191460000523972
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

مزایده (نوبت اول )

به موجب اجرائیه صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش صفادشت به شماره بایگانی 970660 ، حسب مطالبات محکوم له به طرفیت محکوم علیهم مندرج در اجرائیه که محکوم اند به پرداخت جمعا به مبلغ تومان بابت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناس جمعا به میزان 1/722/553/403 ریال در حق محکوم له که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت مال توقیفی مشاعی به متراژ 3/312.602 متر مربع از ده هزار متر مربع به میزان به میزان 1/722/553/403 ریال توسط کارشناس ارزیابی شده و مشخصات مال غیر منقول واقع در صفادشت اختر آباد روستای چاقو طبق تصویر دست نوشته عادی مورخ 1370/05/26 (رویت شده توسط کارشناس) آقای صفر سهرابی فرد فرزند بایرامعلی یک هکتار زمین را که به مدت 15 سال در تصرف ایشان بوده جهت کشاورزی به آقای علی سهرابی فرد (احدی از محکوم علیه ) واگذار نموده است و ملک مربوطه بنا به نقشه برداری توسط کارشناس نقشه برداری عبارت است از یک قطعه زمین به همراه یک باب بنای مخروبه آجری به مساحت حدود110 متر مربع و بصورت نکاشت و با قابلیت زارعی واقع در حاشیه جاده شوسه که در بخش غربی آن یک رشته قنات واقع شده است که در سالهای قبل بصورت دیم مورد کشت و کار قرار گرفته است لذا فارغ از هرگونه مسائل ثبتی و حقوقی و کلیه عوامل موثر در ملک و در صورت هیچگونه منعی برای انتقال ارزش هر متر مربع از این ملک 520/000 ریال براورد گردیده لذا از ملک مشاعی صرفا سه هزار سیصدو دوازده متر و ششصد و دو سانتیمتر مشاع از ده هزار متر مریع به مبلغ 1/772/553/403 ریال جهت فروش و بعنوان پایه مزایده اعلام میگردد. لازم به ذکر میباشد که متراژ مورد مزایده مشاع از ده هزار متر میباشد و سپس مقرر گردید در روز چهارشنبه به تاریخ 1401/10/21 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صفادشت واقع درصفادشت بلوار رسول اکرم دادگاه بخش صفادشت اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناس شروع می شود و متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد . ضمنا ده درصد کل مبلغ فروش فی المجلس نقدا از برنده مزایده اخذ و نامبرده وفق ماده 129 ق ا ا م مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باقی ثمن معامله را به صندوق دولت تودیع نماید . در غیر اینصورت ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21