یک قطعه زمین به مساحت630 متر واقع درکاشانک شمیران

1260000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001877159
شماره آگهی:
140168460000559830
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب تقسیم ترکه اصداری از شعبه 145 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001441 له 1-خانم پروین علوی،2-آقای سیدصادق علوی،3-آقای سیدمجتبی علوی با وکالت خانم فاطمه فرحزادی علیه 1-خانم مریم شمس،2-آقای علیرضا علوی،3-مینو علوی، مبنی برتقسیم ترکه شامل ملک دارای پلاک ثبتی 335 فرعی مفروض است 309 فرعی از31 اصلی بخش ثبتی 11 تهران در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک موصوف به نشانی تهران- پاسداران- نارنجستان پنجم- پلاک 3 به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس تصویر قدیمی دفترچه ای ابرازی ، و در صورت صحت و اصالت این مدرک که بررسی و تایید آن از صلاحیت اینجانب خارج بوده و در صلاحیت مقام محترم قضایی است که در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح توسط دادگاه محترم انجام خواهد یافت این سند ارائه کردند، به شماره دفترچه مالکیت 892438 شامل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 630 مترمربع قطعه سیزدهم تفکیکی به شماره پلاک 335 فرعی مفروض است 309 فرعی از 31 اصلی واقع در کاشانک شمیران بخش 11 ثبتی تهران انتقالی از آقای قاری وردی فرمانفرمائیان ، که این سند تحت شماره ثبت 81054 دفتر 2/388 صفحه 417 به تاریخ ثبت پانزدهم بهمن ماه سال 65 شمسی به نام آقای سید محمود علوی فرزند علی دارای شماره شناسنامه 7363 اراک بوده و حدود و مشخصات ملک شمالی به طول 20 متر به خیابان احداثی شرق به طول 31 متر به قطعه 12 تفکیکی جوبند به طول 20 متر نهر اراج غرباً به طول 32 متر به قطعه 14 تفکیکی تراهین و وثایق و بدهی های احتمالی و آخرین گردش ثبتی و مالکین آن می بایست توسط مراجع ذیصلاح استعلام و مشخص گردد و اینجانب در مورد آن اطلاعی ندارم. زیرزمین موتورخانه است و همکف آن یک خانه دوبلکس که در بالا یک هال کوچک مرکزی و 4 اتاق و یک حمام و دستشویی دارد و در همکف دوبلکس هال و پذیرایی و 2 اتاق و یک کتابخانه و یک آشپزخانه و دستشویی و حمام دارد-یک حیاط و استخر قدیمی در قسمت جنوبی عرصه ملک دارد و دسترسی از کوجه شمالی و جنوبی میسر هست و کلا یک زیرزمین موتورخانه و همکف دوبلکس و 2 طبقه آپارتمان بالای آن دارد که دسترسی آپارتمانهای بالایی از قسمت شمالی و جنوبی با راه پله مشاعی میباشد. کف خانه موکت شده و خانه قدیمی و فرسوده میباشد نمای ساختمان سیمانی است.گواهی پروانه و پایان کار شهرداری ارائه نشدو سند ساختمان سند با ذکر مساحت زمین می باشد.

و آپارتمانها دارای سند تفکیکی نمیباشد.کف خانه موکت شده و خانه قدیمی و فرسوده میباشد نمای ساختمان سیمانی است.گواهی پروانه و پایان کار شهرداری ارائه نشدو سند ساختمان سند با ذکر مساحت زمین می باشد.و آپارتمانها دارای سند تفکیکی نمیباشد. با توجه به گزارش فوق و مشخصات ملکی و قدمت بنا و موقعیت ملک و در صورت صحت مدارک ابرازی، ارزش ششدانگ ملک مورد ارزیابی شامل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 630 متر مربع قطعه سیزدهم تفکیکی به شماره پلاک 335 فرعی مفروض است 309 فرعی از 31 اصلی واقع در کاشانک شمیرات بخش 11 ثبتی تهران بانضمام کلیه متعلقات و منضمات و ملحقات آن .(بدون در نظر گرفتن بدهی ملک باشخاص حقیقی و حقوقی و دیون احتمالی) به آدرس: تهران- پاسداران- نارنجستان پنجم- پلاک 3 و در صورت قابل نقل و انتقال بودن،جهت پایه مزایده عمومی و به مبلغ 1/260/000/000 ريال معادل یکصد و بیست شش میلیارد تومان برآورد میگردد.مزایده در تاریخ روز 1401/11/01 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/01