یک قطعه زمین به مساحت 84 متر مربع

4200000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980231301261
شماره آگهی:
140168460000553249
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0001490 فی مابین خواهان آقای محمد زحمت کش به طرفیت خوانده سید مهدی موسوی به خواسته مطالبه وجه روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1398/10/30 وهزینه دادرسی که در راستای ایفای طلب ،محکوم له 0.5 دانگ از ملکی به ادرس تهران پاسدار گمنام خ صالحی خ صادقی خ عبدالمحمدی ک جلوه پ12 و 14 را معرفی که به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 3856 از 44 اصلی از یک فرعی از اصلی در بخش 7 تهران به مساحت 84 متر مربع با حدود اربعه شمالاً پی است به طول 6 متر به کوچه به عرض 4 متر شرقاً پی است به طول 14 متر به قطعه 41 تفکیکی جنوبا پی است به طول 14 متر به قطعه 43 سید مهدی موسوی 0.5 دانگ از 6 دانگ از عرصه و اعیان مورد کارشناسی یک ساختمان نیمه کاره 4 طبقه به انضمام همکف و جمعاً 5 طبقه که به موجب پروانه شماره 140035976 شهرداری منطقه 14 تهران با پلاک مجاور غربی 3856/25 تجمیع و مساحت عرصه پس از تجمیع 168 متر مربع و دارای 8 واحد مسکونی در طبقات اول الی چهارم ( همکف 4 باب پارکینگ و یک باب پارکینگ مزاحم و یک باب انباری و دارای 616/10 متر مربع بنا ساختمان به صورت نیمه کاره با اسکلت بتنی بوده نمای ترکیبی سنگ و آجر فاقد پنجره می باشد سقف و تیغه ها اجرا گردیده است و آهن کشی و ریل گذاری آسانسور و بخشی از عملیات گچ کاری دیوارها انجام لوله کشی تأسیسات آب و برق و نصب چهار چوب درب ها به صورت ناقص انجام گردیده است با توجه به جمیع جهات عوامل مؤثر در امر کارشناسی ارزش 5% دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی 3856/44 مبلغ 4/200/000/000 ریال ارزیابی و اعلام می گردد

 فلذا مبلغ پایه 4/200/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده یکشنبه مورخ 1401/10/25 از ساعت 11/45 الی 12/10 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25