یک قطعه زمین به مساحت 8252 متر

25290000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980242201222
شماره آگهی:
140191460000544975
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش رودهن
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نوبت اول

 

حسب نیابت واصله از شعبه 2 اجرای احکام مدنی مجتمع شهید باهنر تهران و کلاسه اجرایی 980573 موضوع مزایده سهم الارث محکوم علیه از پلاک ثبتی 306 فرعی از 54 رودهن ملک آقای حیدر حیدری واقع در روستای چناران خیابان شهدا روبروی قبرستان جنب پلاک 12 که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح آتی توصیف و ارزیابی گردیده است : دو سهم مشاع از پنج سهم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 306 فرعی از 54 اصلی قریه چنار دماوند به مساحت 8252 متر مربع که سهم مشاعی محکوم علیه 562 متر مربع می باشد حدود اربعه ملک پلاک موصوف در طبیعت به صورت شمالا به جاده آسفالته روستا و شرقا به پلاک 12 و جنوبا به راه خاکی و غربا به جاده خاکی و قبرستان روستا محدود می باشد پلاک مذکور به صورت یک قطعه زمین که قسمت اعظم آن به صورت مسطح و یک قسمت به صورت تپه مانند بوده که دارای مقداری شیب که جهت آن از شمال به جنوب بوده و از سه جهت محاط به جاده آسفالته و جاده خاکی و از یک جهت به ساختمان مسکونی می باشد و بنا به اظهارات دهیار روستا کاربری عرصه زراعی و قسمتی از آن داخل طرح هادی مصوب روستا قرار دارد ارزش دو سهم مشاع از پنج سهم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک موصوف با در نظر گرفتن موقعت مکانی و نوع کاربری و اندازه قطعه و ملحوظ داشتن جمیع جهات و رعایت سایر عوامل موثر در قضیه و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد و در صورت نداشتن هرگونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورتی که بدهی و رهن و موانع شرعی و قانونی در انتقال و مغایرت های ثبتی و هرگونه تعهدات و بلامعارض بودن و از هرحیث و در صورتی که مساحت قطعه تعرفه شده 562 متر مربع بوده باشد جمعا به مبلغ 25/290/000/000 ریال برآرد می گردد که قیمت پایه مزایده بوده و مزایده از این قیمت آغاز خواهد شد و به بالاترین پیشنهاد به فروش می رسد . شرکت در مزایده برای عموم آزاد بوده و متقاضیان می توانند برای بازدید از ملک مذکور دستکم یک هفته قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام دادگاه رودهن از ملک بازدید کنند . برنده مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و نقداً و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورت مواجهه روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه جلسه مزایده در اولین روز کاری بعد از آن در همان مکان و زمان برگزار خواهد شد./ی

زمان مزایده : 1401/11/13 ساعت 10 لغایت 11 صبح

مکان : دفتر اجرای احکام دادگاه رودهن

 

شکوری

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه رودهن

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/13