یک قطعه زمین به مساحت 531/20

790000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980010600898
شماره آگهی:
140168460000559032
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100765 له قادرعلی قهرمانی زرج آباد علیه محمد امین عباسی ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ117/009/530/197 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 5/850/676/510ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل دو دانگ مشاع ملک به پلاک ثبتی 711 فرعی از 31 اصلی مفروز از پلاک 383 فرعی متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، تهران، آجودانیه خیابان هفتم، غربی خیابان شهید کاظمی، انتهای بن بست بهمن، پلاک 8 می باشد. اسناد و مدارک ثبتی ابرازی. بر اساس یک جلد سند به شماره 035609 الف 87 دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 531/20 متر مربع قطعه 5 تفکیکی پلاک 711 فرعی از 31 اصلی مفروز از پلاک 383 فرعی اصلی مذکور واقع در کاشانک شمیران بخش 11 حوزه ثبتی استان تهران با حدود اربعه مندرج در سند انتقالی از شرکت مقاطعه کاری تسطیح طبق سند 127965 مورخ 1384/12/22 دفترخانه 19 تهران که طی شماره ثبت 352735 دفتر 1400/2 صفحه 376 در تاریخ 1385/02/07 به نام آقای نادر ایزدی فرزند رضا صادر گردیده و مع الواسطه طى معامله قطعی به شماره ثبت 136286 مورخ 1389/04/25 دفتر 19 تهران به نام آقای محمد امین عباسی خوانده فرزند مجید انتقال یافته است. طبق سند دفترچه ای به شماره 035608 الف ،87 دو دانگ مشاع از ندانگ یک قطعه زمین به مساحت 531/20 متر مربع قطعه 5 پلاک 711 فرع از 31 اصلی با حدود اربعه مندرج در سند تحت شماره سند 35273 مورخ 1385/02/07 در دفتر 1400/2 صفحه 374 به نام آقای شاهین میناسیان هاريجون صادر گردیده و سپس مع الواسطه در تاریخ 1387/10/05 تحت شماره ثبت 136286 دفتر خانه 19 تهران به نام محمد امین عباسی خوانده فرزند مجید انتقال قطعی یافته است. بر اساس سند دفترچه ای به شماره 035610 الف ،87، دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 531/20 متر مربع قطعه پنجم تفکیکی پلاک 711 فرعی از 31 اصلی با حدود اربعه مندرج در سند تحت شماره ثبت 338985 صفحه 370 دفتر 1340/2 در تاریخ 1385/02/07 به نام آقای محمد باقری تودشکی صادر و مع الواسطه طى معامله قطعی مورخ 1387/10/05 تحت شماره ثبت 136286 دفترخانه 109 تهران به نام آقای محمد امین عباسی (خوانده) فرزند مجید انتقال یافته است.مبایعه نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره سریال 19267 الف و شناسه مشاور املاک 0050185436 و کد رهگیری قرارداد 5071003574667 مورخ 1390/12/06 کد 131 دفتر مشاورین املاک مسكن 310 في ما بین آقای مجید عباسی فرزند ذبیح اله ولایتاً از جانب آقای محمدامین عباسی (خوانده) به کد ملی 0441363199 به عنوان فروشنده و آقای قادر علی قهرمانی زرج آباد(خواهان فرزند علی به کد ملی 5669861345 به عنوان خریدار و مورد معامله شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 711 فرعی از 31 اصلی به مساحت اعیانی 125 متر مربع و به صورت سه خوابه و مساحت عرصه 531/20 متر مربع واقع در اراضی کاشانک بخش 11 طبقه پنج روی پیلوت واحد شمال غربی موجود است.گزارش کارشناس دادگستری سیدرضا میر علی نیکخو به شماره پروانه 4155 به شماره 951264، 381/1/95 مورخ 1395/12/01 خطاب به ریاست محترم شعبه یک شورای حل اختلاف در بند که در آن مبایعه نامه به شماره 19267 الف مورخ 1390/12/06 فى مابين محكوم علیه و محکوم به منعقد شده است و بر اساس آن خواهان یک واحد آپارتمان به مساحت 125 متر مربع در سمت غربی طبقه پنجم از خوانده خریداری مینماید ساختمان مذکور مجتمع 11 طبقه مسکونی است که شامل دو طبقه زیرزمین طبقه همکف پارکینگ و لابی)، طبقات اول تا اهر طبقه 3 واحد مسکونی) طبقه هفتم 2 واحد مسکونی و طبقه هشتم یک واحد مسکونی میباشد و در نظریه کارشناسی اعلام شده است که مجتمع مذکور در تهدید خطر ریزش می باشد گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری آقایان حمید ،محرمی فرخ طراح زادگان و کامران رضوی خطاب به ریاست محترم شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی عدالت به شماره 1/960909/107/12 مورخ 1397/08/25 که در آن ساختمان و آپارتمان مورد نظر توصیف گردیده و بر اساس پروانه به شماره 10015454 مورخ 1388/12/19 ساخت ملک شروع به اجراء شده است و حاوی تصاویری از ساختمان نیمه ساخت آن می باشد. نامه مهندس ناظر ساختمان خطاب به شهرداری به شماره ثبت 101768 مورخ 1395/12/04 مبنی بر تخریب هر چه سریعتر ساختمان مورد نظر ارسال گردیده است. و نامه صادره از اجرای احکام شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی عدالت تهران خطاب به شهردار محترم منطقه ۱ تهران به شماره 9710110013100472 و شماره پرونده 9309980010600652 شماره بایگانی 970009 مورخ 1397/05/27 در خصوص اجرائیه صادره له قادر علی قهرمانی زرج آباد (خواهان) و علیه محمد امین عباسی (خوانده) نسبت به اخذ پایانکار پلاک ثبتی 31/711 پس از آن پاسخ استعلام شهرداری منطقه یک به ریاست محترم اجرای احکام شعبه 107 دادگاه قوقی مجتمع قضائی عدالت تهران به شماره 501/38914 مورخ 1397/05/29 مبنی بر اینکه حله سفت کاری بوده و امکان اصلاح مازاد تراکم وجود داشته که می بایست قلع و جمع اوری گردد. عمومی ملک در جلسات شورای معماری شهرداری منطقه یک تهران در مورد ساختمان مذکور به تاریخ های 1392/12/17 و 1392/11/16 و شرح بلامانع ناحیه به شماره 12052197 مورخ 1391/12/01 به صورت 8 طبقه مسکونی روی همکف به انضمام 2 طبقه زیرزمین صورتجلسه طرح ایمن سازی کمیسیون رفع خطر شهرداری ناحیه 5 منطقه 1 تهران مورخ 501/12115 مورخ 99/02/30 که با عنایت به وضعیت ناپایدار سازه ساختمان مذکور دستور بر ایمن سازی مقاوم سازی سازه ناپایدار زیر نظر مهندس ناظر ظرف 48 ساعت داده شده است. پاسخ کلانتری 123 نیاوران به نامه شماره 0001876 ریاست محترم آن شعبه با موضوع تحویل آپارتمان که اعلام شده طی صورتجلسه مورخ 13 بهمن 1400 مبنی بر تخریب ساختمان با توجه به مراتب مذکور و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات فوق الذکر و با عنایت به قرار کارشناسی صادره و با نظر به اوضاع و احوال روز کشور و جمیع جهات موثر در کارشناسی بدون در نظر گرفتن دیون و بدهیهای احتمالی به شهرداری و بانکها و ادارات و غیره با توجه به دادگاهی بودن و بازداشت زمین ارزش روز زمین پلاک ثبتی فوق الذکر به مساحت 531/20 متر مربع. 742/240/000/000 ریال معادل هفتصد و چهل و دو میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال تعیین و اعلام می گردد. با توجه به مبلغ نیم عشر دولتی و طلب مبلغ آپارتمان خواهان از ملک جمعاً بمبلغ 122/468/629/706 ریال و از شش دانگ زمین (6000) سهم ) سهم خواهان بابت مبلغ طلب مقدار 990 سهم نهصد و نود سهم ( از شدانگ زمین میباشد و آدرس :ملک، تهران آجودانیه خیابان هفتم، غربی خیابان شهید کاظمی، انتهای بن بست بهمن، پلاک 8 مبایعه نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره سریال 19267 الف و شناسه مشاور املاک 0050185436 کد رهگیری قرارداد 5071003574667 مورخ 1390/12/06 کد 131 دفتر مشاورین املاک مسکن 310 فی مابین آقای مجید عباسی فرزند ذبیح اله ولایتاً از جانب آقای محمدامین عباسی(خوانده) به کد ملی 0441363199 به عنوان فروشنده و آقای قادر علی قهرمانی زرج (آباد خواهان فرزند علی به کد ملی 5669861345 به عنوان خریدار و مورد معامله شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 711 فرعی از 31 اصلی به مساحت اعیانی 125 متر مربع و به صورت سه خوابه و مساحت عرصه ملک 531/20 متر مربع واقع در اراضی کاشانک بخش 11 طبقه پنج روی پیلوت واحد شمال غربی در پرونده موجود است. با توجه به مراتب مذکور و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات فوق الذکر و با عنایت به قرار کارشناسی صادره و با نظر به اوضاع و احوال روز کشور و جمیع جهات مؤثر در کارشناسی بدون در نظر گرفتن دیون و بدهی های احتمالی به شهرداری و بانکها و ادارات و ،غیره با توجه به دادگاهی بودن و بازداشت زمین متراژ زمین 531/20 متر مربع و متراژ ناخالص پروانه 2008/80 متر مربع و متراژ کل زیربنای مسکونی طبق پروانه ساختمانی 1774/25 متر مربع و شماره پروانه ساختمانی 10019120 و مورخ 1391/02/25 از شهرداری منطقه یک تهران و تاریخ اعتبار آن پایان یافته و تمدید نگردیده است و در حال حاضر ساختمانی بر روی زمین وجود ندارد. با توجه به مراتب مذکور و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات فوق الذکر و با عنایت به قرار کارشناسی صادره و با نظر به اوضاع و احوال روز کشور و جمیع جهات مؤثر در کارشناسی بدون در نظر گرفتن دیون و بدهی های احتمالی به شهرداری و بانکها و ادارات و غیره با توجه به دادگاهی بودن و بازداشت زمین ارزش روز زمین پلاک ثبتی فوق الذکر به مساحت 531/20 متر مربع با احتساب دارا بودن پروانه ساختمانی ) تاریخ اعتبار به اتمام رسیده و تمدید نگردیده است برابر 790/000/000/000 ریال ( هفتاد و نه میلیارد تومان تعیین و اعلام می گردد.كل طلب خواهان از ملک شامل هزینه های دادرسی و ارزیابیها و دادگاه و نیم عشر دولتی و…… جمعاً بمبلغ 122/860/006/707 ریال میباشد و سهم خواهان بابت مبلغ طلب ، از ارزش ششدانگ زمین با در نظر گرفتن پروانه ساختمانی مقدار 933 سهم نهصد و سی وسه سهم ) از شش دانگ زمین(6000 سهم ) میباشد. مزایده در تاریخ روز 1401/10/24 از ساعت 13:00 الی 14:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24