یک قطعه زمین به مساحت 53/88 متر

165500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920006761202
شماره آگهی:
140168460000622943
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 0005167 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی تهران فی ما بین محکوم له حمید رضا حسنی و علیه بهروز قامتی آرانی که محکوم علیه به موجب اجرائیه به شماره 187-1400 مورخ 1400/11/20 محکوم است به پرداخت مبلغ 2000/000/000 ریال بابت اصل خواسته درحق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت که محکوم له در راستای وصول مطالبات خود مبادرت به توقیف ملک محکوم علیه به پلاک ثبتی 4476/20836 ( ششدانگ ) به آدرس : تهران پیروزی سه راه سلیمانیه خ تاجری کوچه انصاری قزوینی بن بست دوم پلاک 1 را نموده و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گرددیه است ملک به پلاک ثبتی 4476/20836 یک قطعه زمین واقع در حد جنوبی شرقی بن بست دوم به مساحت 53/88 متر مربع به صورت ساختمان قدیمی ساز 2 طبقه با نمای آجر و دارای حدود 20 متر بنا در هر طبقه می باشد و با سه پلاک مجاور تجمیع و در زمان بازدید در حال تخریب بوده است با توجه به مراتب فوق بدون لحاظ هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ماده 51 ق .ا. ا. م و به شرط بلامعارض بودن و قابلیت انتقال ارزش ششدانگ پلاک موصوف به مبلغ 165/500/000/000 ریال ارزیابی و مقرر شد در روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 از ساعت 8/50الی 9/10 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در : تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد . چنانچه برنده مزایده به هردیلی در زمان بهای مزایده ار نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود .

داورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24