یک قطعه زمین به مساحت 3075 متر

30750000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980228500313
شماره آگهی:
140191460000544087
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده غير منقول (جلسه اول)

در پرونده کلاسه 950257 صادره از اجرای احکام شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به سود اقای مجید روشنائی فرزند قدرت اله عليه اقای جمشید ابراهیم زاده تازه کندی و حسام ابراهیم زاده بخواسته 5/822/655/505 ریال و 5 درصد به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري 3 دانگ ملك توقيفي (یک قطعه زمین) محکوم علیه اقای جمشید ابراهیم زاده تازه کندی به پلاک ثبتی 836 فرعی از 82 اصلی قطعه 789 تفکیکی به مساحت 3075 متر مربع به مبلغ 30/750/000/000 ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است.که در راستای ماده 51 ق ا ج ا م 0/568 دانگ از شش دانگ استیفای محکوم به رامینماید و سپس مقرر گرديد مزایده در تاريخ 1401/11/02 از ساعت 8:00 الی 9:00 در محل اجرای احکام مدنی ملارد برگزار می گردد . مشخصات ملك توقیفی موردنظر واقع در: تهران -شهرستان ملارد-جاده ویلادشت به صالح آباد بعد از سردخانه قطعه 789 به شرح ذیل از طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ فوق در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و از 10% از كل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت يك ماه از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد و در صورت عدم وصول 10 درصد پرداخت شده به حساب دادگستری ملارد ضبط میگردد .قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا موجودی در کارت بانکی (به همراه پرینت موجودی) في المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقي وجه ظرف مهلتی كه از سوي اين مرجع تعيين مي گردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از خريدار اخذ به نامبرده تحويل خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02