یک قطعه زمین به مساحت 185/10 متر مربع در قریه اوین شمیران

216800000

توضیحات

شماره پرونده:
9109982144800394
شماره آگهی:
140168460000550099
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 7 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده مال غیر منقول

 

با توجه به صدور دستور ضبط وثیقه در پرونده کلاسه  921779 از سوی 

سرپرست محترم موضوع شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 185/10 متر مربع قسمت جنوب اتوبان به پلاک ثبتی شماره 440 فرعی از 68 اصلی مفروز و مجزی شده از 113 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه اوین شمیران بخش 11 تهران

با توجه به عدم اعتراض وثیقه گذاراران محمد روزبهانی صغری روزبهانی و منیژه قاسمی در موعد مقرر و قطعیت دستور مذکور مقرر گردیده وثیقه مذکور از طریق مزایده توسط شعبه به فروش برسد مورد مزایده ملک موصوف واقع در آدرس تهران ، بزرگراه شهید چمران شمال بعد از تقاطع سئول و قبل از پل شهید نوروزی جنب شرقی بیمارستان در حال ساخت کوچه بی نام به سمت محوطه خاکی پلاک آبی شهرداری دو 

طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری آپارتمان موصوف در یک ساختمان سه واحدی به صورت مسکونی به مساحت 185/10 متر مربع در سه طبقه طبقات همکف و اول و دوم هرکدام به صورت تک واحد مسکونی و ساختمان به صورت شمالی با قدمت حدود 30 سال و اسکلت فلزی با سقف تیرجه و بلوک و نمای سیمانی و درب ورودی و پنجره ها از نوع آهنی شیشه خور یک دستگاه راه پلهد و پله ها فرش پاگردها از سنگ و دیوارهای آن از گچ و رنگ بدون نرده می باشد و ملک مذکور دارای انشعابات برق تک فاز یک انشعاب آب مشاع و یک کنتور گاز مشاع می باشد ساختمان دارای گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی می باشد سمت شمال ساختمان در کنار بزرگراه چمران می باشد

 

در خصوص مشخصات اختصاصی و داخلی موضوع کارشناسی

طبقه همکف الی دوم تقریبا مانند هم به صورت مسکونی مشتمل بر هال و پذیرایی ( فرش کف سرامیک ، دیوارها کاغذ دیواری ) دو اتاق ( فرش کف موزاییک ، دیوارها کاغذ دیواری ) آشپزخانه ( فرش کف سرامیک ، بدنه کاشی ، کابینمت فلزی ) دارای یک حمام دوش ( فرش کف سرامیک ، بدنه کاشی ) یک سرویس بهداشتی ایرانی ( فرش کف سرامیک ، بدنه کاشی ) چهارچوب درها فلزی ، درها از نوع چوبی با روکش رنگ روغن ، می باشد که به مبلغ یکصدو ده میلیارد ریال معادل یازده میلیارد تومان توسط کارشناسان محترم دادگستری ارزیابی گردیده است

و در خصوص ملک دیگر

ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 206/50 متر مربع با پلاک ثبتی 5 فرعی از 1574 اصلی مفروز از پلاک 2 فرعی از اصلی مذکور واقع در دزاشیب شمیران بخش 11 تهران و مورد ثبت شماره 6115 صفحه 467 دفتر جلد 39/1 با حدود اربعه بطول 12 متر به نهر عمومی شرقا بطول 18/5 متر به ملک مجاور جنوبا بطول 10 متر به کوچه یک متری احداثی و غربا بطول 19/80 متر به ملک مجاور می باشد که النهایه آخرین مالک طبق سند قطعی 16889 مورخ 1379/08/01 دفتر خانه 402 تهران بالسویه آقای عباس روزبهانی و آقای محمد روزبهانی و خانم صغری روزبهانی می باشد و آدرس ملک تهران ، قیطریه ، بلوار شهید اندرزگو خیابان سلیمانی غربی ، کوچه ساده کوچه بن بست محمودی پلاک 5 می باشد

مشخصات ملک

ملک مورد ارزیابی شامل یکباب ساختمان مسکونی دو کله می باشد که با قدمت بالای 30 سال ساخت در سطح عرصه سندی 206/50 متر مربع و بنای کل حدود 350 متر مربع با اسکلت نیمه فلزی و نمای سیمان در سه طبقه احداث گردیده بنحویکه در هر یک از طبقات زیر زمین و همکف و اول دارای یکواحد مسکونی می باشد و فضای داخلی شامل یک سالن و یک یا دو اتاق خواب و آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی با کفپوش موکت و دیوارهای نقاشی شده و پنجره های فولادی و گرمایش موتور خانه و شوفاژ و سرمایش کولر آبیس و دارای انشعابات برق و گاز شهری بوده و ملک مزبور دارای دو ورودی از سمت گذر شمالی و گذر جنوبی بوده و عرصه آن در هنگام تخریب و نوسازی دارای عقب نشینی می باشد 

و ملک توسط کارشناس محترم دادگستری به مبلغ 21/680/000 میلیون تومان

توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است که مصون از اعتراض طرفین در فرجه قانونی مانده است مزایده در روزشنبه 1401/10/17 از ساعت 10 الی 12 در دفتر شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 7 تهران واقع در خ مطهری خ علی اکبری به صورت حضوری برگزار میگردد مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده آن خواهد بود برنده باید ده درصد قیمت خریداری شده را نقدا فی المجلس و الباقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت نماید چنانچه خریدار باقیمانده آن را در فرجه مذکور پرداخت ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد طالبین در صورت تمایل میتوانند تا پنج روز قبل از روز برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه و از محل بازدید بعمل آورند آین آگهی یکبار در یکی از روزنامه های کثیرانتشار محلی درج و در قسمت اجرا و محل ملک نیز الصاق میگردد

دادیار شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 7 تهران رجب پور

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/17