یک قطعه زمین به مساحت ۲۱۳ متر

8500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982163500594
شماره آگهی:
140191460000541422
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش رودبارقصران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

شماره پرونده 0100294

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 

محکوم له : حامد ارزشی

محکوم علیه : سیامک احمدی

موضوع : مطالبه وجه 

به موجب نیابت شماره 140168990049051827 مورخه 26/09/1401 صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح مبنی بر محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغ 059/223/487/1 ریال در حق محکوم له و مبلغ 153/361/74 ریال از بابت نیم عشر اجرایی ، مورد مالکیت شخص ثالث در پلاک ثبتی 260 فرعی از 1 اصلی توقیف به کارشناس ارزیاب ارجاع ونظریه وی باوصف ابلاغ قطعیت حاصل یافته ونظریه به شرح ذیل می باشد.

آدرس : روستای زردبند از توابع لواسانات -ملک در اجاره نمیباشد.

نظریه کارشناسی : مشخصات ثبتی ملک ششدانگ عرصه یک قطعه زمین قطعه ۶۷ تفکیکی با پلاک ثبتی ۲۶۰ فرعی از یک اصلی مفروز از پلاک ۱۷ فرعی از اصلی مذکور ، بخش ثبتی ۱۱ تهران دارای دو جلد سند مالکیت ابرازی ذیل:سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه به شماره دفترچه مالکیت ۴۳۸۰۶۳ سری ت به شماره ثبت ۲۳۱۹۷ صفحه ۴۰۳ ، دفتر جلد ۱۱۱ فشم بخش ثبتی ۱۱ تهران به مالکیت آقای قدرت اله احمدی به تاریخ ۱۳۶۷/۰۱/۱۱ اداره ثبت اسناد و املاک فشم، ثبت و صادر گردیده است. وضعیت موجود در زمان بازدید: زمین مورد نظر به مساحت ۴۲۶ متر مربع در روستای زردبند از توابع لواسانات واقع گردیده و در حال حاضر بدون حصار و مرزبندی میباشد، با توجه به قید نشدن نوع کاربری زمین موصوف در اسناد مالکیت، حسب اظهارات در حال حاضر کاربری زمین کشاورزی بوده ولی در اطراف زمین و در زمین های مجاور هیچ گونه فعالیت کشاورزی یا وجود درخت یا کاشت محصول رئویت نگردید. همچنین موضوع کارشناسی ، فاقد آب برق و گاز بوده و درحال حاضر بدون هیچ گونه فعالیت و بصورت خالی از محصول و کاربری است. حدود و شمول رسیدگی:چنانچه بعد از انجام این گزارش و ارائه نظر کارشناسی به شعبه، مدارک و مستندات و اطلاعات جدید متکی به اسناد قابل قبول دیگری از طرف هر یک از طرفین ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصله و مفاد نظریه کارشناسی صادره موثر واقع شود، از این بابت مسئولیتی متوجه این نظریه نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود و‌شمول اقدامات انجام شده میباشد که در صورت لزوم و صلاحدید و دستور آن مقام محترم قضایی و پس از اجرای تشریفات قانونی،قابل بررسی و اظهار نظر مجدد و ارائه گزارش تکمیلی خواهد بود. نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد مشروحه فوق و با در نظر گرفتن عوامل موثر در قضیه،ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و عیان یک قطعه زمین به مساحت ۲۱۳ متر مربع با پلاک ثبتی ۱/۲۶۰ ، با کلیه متعلقات و امتیازات و انشعابات آن بدون در نظر گرفتن بدهی های بانکی مربوطه و با فرض نداشتن تعهد، بدهی و دیون احتمالی به شهرداری، بقیه بانک ها، شرکت های دولتی و غیر دولتی و کلیه شخص یا اشخاص حقیقی‌و‌ حقوقی و نداشتن معارض و‌منع قانونی از نظر نقل و انتقال و صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به شخص حقیقی یا حقوقی و با فرض اصالت مدارک و ارائه شده و‌موجود در پرونده بصورت تخلیه: تمامی سه دانگ جهت پایه مزایده ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هشتصد و پنجاه میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد.

اینک مزایده یک دانگ از سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مذکور وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی درتاریخ 8/11/1401 ساعت 10:00 دراجرای احکام دادگاه عمومی بخش رودبارقصران برگزار می گردد وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشتنهاد دهد ملک 

فروخته خواهد شد وده درصد ثمن مورد مزایده فی المجلس از سوی برنده به حساب دادگاه واریز والباقی آن ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده باید به حساب دادگاه تودیع شود ودرغیر اینصورت ده درصد تودیعی به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد وهزینه نقل وانتقال در دفترخانه به عهده برنده مزایده خواهد بود و همچنین در صورت وجود حقوق و منافع ملی احتمالی به هر نحو برنده ملزم به رعایت آن بوده و همچنین لازمه شرکت در مزایده پرداخت ده درصد قیمت کارشناسی وارائه فیش مورد تأیید امور مالی می باشد0 حضور در مزایده مستلزم ثبت نام در سامانه ثنا میباشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

8/11/1401