یک قطعه زمین به جاده دامنه كوه اشك

3500000

توضیحات

140009920001432049

140009460000251901
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان كاشان

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت دوم

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به پرونده 0001041 اجرا اول شورا علیه محمدرضا معراج مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/625/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پرداخت ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ 10/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی و پرونده کلاسه 000469 محکومیت محمدرضا معراج به مبلغ پرداخت ریال بابت خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 2/125/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 8/000/000 ریال هزینه اجرائی  در حق دولت که  اموال محکوم علیه شامل: ارزيابي يك قطعه زمين بابت پرونده های 0000469 و0001041 واقع در قمصر –مزرعه فرفهان – كوچه توانا مشهور به اكبريها متعلق به آقاي محمد رضا معراج ضمن حضور در دفتر شعبه واطلاع از مفاد قرار كارشناسي وبازديد از محل وبررسي مدارك گزارش كارشناسي به شرح ذيل استحضار ميرساند: مشخصات ثبتي: سه شانزدهم دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمين مشجر متصلات بهم مشهور به باغ معصومه وحاجي مومن ،شماره 75و76 فرعي از 16 اصلي واقع در فرفهان بخش 7 حوزه ثبتي كاشان با حق مجري از زمين 77 انتقالي برابرسند 8270 مورخ 21 اسفند 1387 دفتر 15 قمصر حدود اربعه ومشخصات: شمالا: اول به سنگچين به زمين 74 دوم كه غربي است به سنگچين زمين مرقوم سوم در دو قسمت به زمين 79حد فاصل قسمت اول سنگچين مجاور وقسمت دوم سنگچين مورد ثبت است چهارم سنگچين به سرجوبه 72 پنجم سنگچين مورد ثبت به زمين 76 شرقا : به جاده دامنه كوه اشك – جنوبا :اول به جوي زمين 77 دوم سنگچين مورد ثبت به زمين نامبرده – غربا به جاده مالرو قمصر-كاشان وضعيت موجود :جهت اين قسمت از پلاك ثبتي با مساحت زيربنا 50 مترمربع در 2 طبقه مسكوني پروانه ساختماني به شماره 13739 مورخ 1387/11/29 با كاربري مندرج در پروانه صادر گرديده است وداخل در طرح مصوب شهري ميباشد.فعلا بصورت باغچه مشجر با راه عبور از كوچه اكبريها به جاده اصلي است و اعياني مشاهده نميشود. تصوير وضعيت موجود وموقعيت مكاني به ضميمه ارسال ميگردد. نظريه نهايي: با توجه به موقعيت محلي ومعبر دردسترسي به ملك وبازار روز خريد وفروش املاك وجميع عوامل موثر در ارزيابي به نظر اينجانب 593/442/622 ارزش سه شانزدهم دانگ مشاع از ششدانگ پلاك موصوف به مساحت تقريبي باقيمانده 187.5 متر مربع معادل 3.500.000.000 ريال (سيصد وپنجاه مليون تومان) برآورد وارزيابي ميگردد.توقیف پس از اجرای تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی/منتخب دادگستری پس از بازدید بشرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده در تاریخ 1400/10/7 از ساعت 11 الی 12 به مزايده مي گذارد و به هرکسي يا کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع  والاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به او فروخته خواهد شد. خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين  و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید.کسانیکه مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند 5 روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند. ضمنا مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری کاشان برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/10/7 از ساعت 11 الی 12