یک قطعه زمین بمساحت 5000 متر مربع

230000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002601820
شماره آگهی:
140191460000552514
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده غير منقول (مرحله اول )

در پرونده 0102052 صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران به سود محمدرضا اصغری فرزند جواد و علیه علی مهاجران فرزند حسین و وثیقه گذار وهاب محمودی فرزند قوچعلی بخواسته 200/000/000/000 ریال كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري ارزش 5 دانگ مشاعی از ششدانگ عرصه پلاک ثبتی 296 / 3 قطعه 870 تفکیکی ( یک قطعه زمین بمساحت 5000 متر مربع ) به نشانی ملارد – شهرک خوشنام – میدان سالار – بسمت فرخ آباد – خیابان باران – خیابان مایل افشار شرقی – چهارراه اول – سمت راست – اولین خیابان سمت چپ (خیابان 6 متری ) بعد از باغ نادری – باغ تالار شب سفید به مبلغ 230/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در راستای ماده 51 ق ا ج ا م 4/347 دانگ از 5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی فوق استیفای محکوم به را مینماید و سپس مقرر گرديد مزایده در تاريخ 1401/11/06 از ساعت 08/00 تا ساعت 09/00 صبح برگزار و پایان یابد ، و ملك موردنظر واقع در به شرح ذیل از طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ فوق در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 10% كل مبلغ فروش به صورت وجه نقد يا کارت بانكي ( اعلام موجودی ) في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت يك ماه و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد در غیر اینصورت مبلغ 10 % اخذ شده بنفع دولت ضبط میگردد ، مشخصات ملك توقيفي به شرح ذیل مي باشد : ملک به پلاک ثبتی 296 / 3 قطعه 870 تفکیکی ( یک قطعه زمین بمساحت 5000 متر مربع ) به نشانی ملارد – شهرک خوشنام – میدان سالار – بسمت فرخ آباد – خیابان باران – خیابان مایل افشار شرقی – چهارراه اول – سمت راست – اولین خیابان سمت چپ (خیابان 6 متری ) بعد از باغ نادری – باغ تالار شب سفید میباشد / و سایر موارد در خصوص مشخصات کامل و و ضعیت تخلفات کمیسیون ماده صد به پیوست نظریه کارشناسی می باشد .

محل انجام مزايده ملارد -بلوار رسول اکرم -دادگستری شهرستان ملارد -طبقه زیر زمین -واحد اجراي احكام مدني دادگستري ملارد مي باشد .

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ملارد- حسن رضاپناه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/06