یک قطعه زمین بمساحت ۱۹۱۴ متر

4550000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920002699972
شماره آگهی:
140168460000565635
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه0001061 مربوط فرض اله علیزاده با وکالت ابراهیم خدایار بطرفیت 1- منصور ملکوتی 2- دیانا محمد پور 3- سویم ملکوتی 4- سهند ملکوتی 5- ویکتوریا محمد پور 6- ناتالیا محمد پور 7- پیمانه شهیدی فر مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتی ۵۷ فرعی از ۱۰۹۷ اصلی بخش ثبتی ۱۱به آدرس تهران – میدان قدس – خیابان دربند پلاک های آبی ۶۶ الی ۸۶ (کد نوسازی ۳۹۳۷۴۰۱۰) از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناسان محترم مورخه 1401/04/21 بشماره 1401220833853487 به شرح ذیل می باشد. مطابق مندرجات استعلام ثبتی با شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۵۶۰۲۱۰۰۲ مورخ 1400/۵/18 خطاب به ریاست محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران: اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۱۹۱۴ مترمربع به شماره ۱۰۹۷ اصلی مفروز و باقیمانده در راستای استانداردسازی به پلاک ۵۷ فرعی از ۱۰۹۷ اصلی تغییر یافته است واقع در اراضی امامزاده قاسم شمیران … (فهرست مالکین مشاعی و میزان سهم مشارالیهم در پلاک ثبتی مذکور در ادامه نامه مزبور درج شده است) مالکین مشاعی و میزان سهم مشارالیهم در پلاک ثبتی فوق الذکر میباشد و استعلام آخرین وضعیت خاطر نشان میسازد گزارش کارشناسی تقدیمی فارغ از احراز فهرست مالکین مشاعی و میزان سهم مشارالیهم در پلاک ثبتی وی مالکیت و استعلام اسناد رهنی احتمالی و بازداشتی احتمالی از اداره ثبت منطقه مربوطه قبل از برگزاری مزایده حسب صلاحدید مقام قضایی مربوطه مد نظر قرار گیرد. مطابق مندرجات تصویر دفترچه سند مالکیت ابرازی با شماره ورقه مالکیت ۴۱۰۱۱ شماره ملک ۱۰۹۷ شماره ثبت ۸۳۵۸ دفتر ۴۰۱ صفحه ۴۳۸ بخش ۱۱ تهران دهم بهمن ماه 1343 ملک و محل آن ششدانگ یک قطعه زمین که در شمال غربی و شرقی آن، احداث ساختمان و دکاکی شده است بمساحت یکهزار و نهصد و چهارده متر مربع بشماره یکهزار و نود و هفت مفروز و مجزی شده و باقیمانده از قطعه زمین پلاک شماره نامبرده واقع در شمیران بخش یازده تهران انتقالی از محمد حسن ایجادی طبق ماده سی و چهار قانون ثبت مطابق مندرجات پایانکار ساختمان مضبوط در پرونده اجرایی پلاک ثبتی ۱۰۹۷ اصلی نشانی ملک دربند ایستگاه صالحی پلاک ۲۰۴ مساحت زمین طبق سند ۱۹۱۴ مترمربع مساحت زمین پس از اصلاحی ۱۸۹۵ متر مربع بنای احدائی شامل ۸ واحد تجاری در همکف به مساحت۱۵۶/۹۶ مترمربع و نیم ۳۵۵۰ متر مربع؛ پارکینگ ۳۱۵ متر مربع، یک واحد مسکونی در همکف ۱۰۳ مترمربع و مکمل طبقه زیرین در طبقه اول ۹۱ مترمربع مطابق مندرجات پروانه ساختمان (تخریب و نوسازی به شماره ۱۰۰۱۹۵۲۹ تاریخ صدور 91/۴/20: پلاک ثبتی ۱۰۹۷ اصلی بخش ثبتی بازده تهران – نشانی ملک میدان قدس، خ دربند، پلاک ۲۰۴ قدیم کدنوسازی ملک ۳۹۳۷۴۰۱۰ مساحت زمین طبق سند و موجود و ملاک تراکم ۱۹۱۴ مترمربع و مساحت زمین پس از اصلاحی ۱۸۷۵ متر مربع ابعاد باقیمانده: شمال به پلاک ۵۳۵۰ متر؛ شرقی به گذر ۳۷ متر جنوب به پلاک۳۳/۳۵ متر و جنوب به پلاک ۵/۱۰ متر و جنوب به پلاک۵/۷۵ متر و جنوب به پلاک ۶۵۰ متر؛ غرب به پلاک ۸/۹۰ متر و غرب به پلاک ۳۴۵۰ متر و غرب به گذر۲/۴۰ متر حد شرق یک متر عقب تر از وضع موجود با توجه به ابلاغ طرح تفصیلی جدید ملک در پهنه M۱۱۴ قرار گرفته است نوع اسکلت بتنی کل زیربنای قابل احداث در چهارده طبقه (چهار طبقه زیرزمینی، همکف و نه طبقه فوقانی به مساحت۱۲۵۸۱/۲۰ مترمربع شامل ۳۹ واحد انبار و تاسیسات مسکونی ۴۳۰ متر مربع، ۱۱۷ واحد پارکینگ مسکونی۳۹۷۸/۲۴ متر مربع، ۴۸ واحد پله و آسانسور مسکونی ۲۰۳۱/۷۲ متر مربع، یک واحد سرایداری مسکونی ۳۶ متر مربع، چهار واحد تجاری ۲۹۷ متر مربع، ۶۳ واحد مسکونی۵۸۰۸/۲۴ مترمربع. بنای قابل احداث به تفکیک طبقات: ۱۰۱۱/۰۶ مترمربع ۲ واحد پله و آسانسور مسکونی۱۲۰/۲۴ طبقه زیرزمین چهارم : ۱۸ واحد انبار و تاسیسات مسکونی ۱۰۰ مترمربع ۳۲ واحد پارکینگ مسکونی مترمربع طبقه زیر زمین سوم: ۱۸ واحد انبار و تاسیسات مسکونی ۱۰۰ مترمربع + ۲۸ واحد پارکینگ مسکونی۱۰۱۱/۰۶ مترمربع: طبقه زیرزمین دوم: یک واحد انبار و تاسیسات مسکونی ۸۰ متر مربع + ۲۷ واحد پارکینگ مسکونی۹۹۵/۰۶ متر مربع + یک واحد سرایداری مسکونی ۳۶ متر مربع میباشد. واحد پله و آسانسور مسکونی۱۴۰/۲۴ مترمربع طبقه زیر زمین اول: دو واحد انبار و تاسیسات مسکونی ۱۵۰ متر مربع ۳۰۰ واحد پارکینگ ۹۶۱۰۰۶ مترمربع به دو واحد پله و آسانسور مسکونی۱۳۰/۲۴ متر مربع طبقه همکف: دو واحد پله و آسانسور مسکونی ۴۶۸۶۰ متر مربع به چهار واحد تجاری ۲۹۷ متر مربع. هر یک از طبقات اول الى نهم: ۷ واحد مسکونی۶۴۵/۳۶ متر مربع + دو واحد پله و آسانسور مسکونی۱۲۰/۲۴ متر مربع مطابق پاسخ استعلام واصله از شهرداری منطقه یک تهران طی نامه شماره۵۰۱/۲۰۸۹۲ مورخ 1401/۴/6 : پلاک ثبتی۱۰۹۷/۵۷ به شماره شهرسازی ۱۰۰۱۹۰۲۰ حسب اعلام نظر حوزه معاونت شهرسازی و معماری این منطقه (اداره صدور پروانه به شماره ۲۵۵۸۸۸۴۷ مورخ 1401/۴/06 عوارض بروز شده پروانه صادره مورخ ۹۱/۴/۲۰ مبنی بر ۹ طبقه مسکونی با سطح اشغال ۴۰ درصد روی همکف تجاری با سطح اشغال ۴۰ درصد و زیر زمین ها طبق ضوابط و مقررات جاری ملاک عمل بشرح زیر میباشدعوارض زیربنای مسکونی برابر۲۶/۷۱۸/۴۱۴/۴۲۲ ریال عوارض مازاد تراکم برابر 318/383/760/133 عوارض ارزش بهینه O۲ برابر 257/524/982/629 ریال عوارض ارزش بهینه o برابر ۶۵/983/973/152 ریال عوارض کاربرد تجاری برابر۸۴/۸۱۰/039/930 ریال عوارض پذیره تجاری برابر۴۸/۴۶۲/879/۹۶۰ ریال عوارض پارکینگ مازاد۷۲/۶۵۵/۷۳۹/۱۰۰ ریال هزینه سرانه عمومی ۴ برابر۱۷۲/۵۸۳/۹۴۵/۳۰۵ ریال در مجموع کل هزینه پروانه صادره برابر۱/۰۴۷/۱۲۳/۷۳۴/۶۳۱ ریال میباشد و عوارض مربوط به واحدهای تجاری (آیتم ۵ و ۶) ۱۳۳/۲۷۲/۹۱۹/۸۹۰ ریال میباشد. آنچه در زمان بازدید مشاهده شده ملک تعرفه شده در جبهه غربی خیابان دربند واقع و پلاکهای منصوبه شهرداری ۶۶ الی ۸۶ میباشد. درب ورودی به ملک (پشت مغازههای مزبور) با پلاک ۷۶ میباشد. در سمت گذر شرقی مشتمل بر ۸ واحد تجاری که دیوارهای داخلی برخی از آنها تخریب شده و برخی دیگر از آنها کماکان دایر هستند. بنای موجود قدیمی است. ملک در راستای پروانه تخریب و نوسازی صادره در دست ساخت و ساز قرار داشته که عملیات اجرایی به صورت متوقف مشاهده گردید. در بخش شمالغربی ملک گودبرداری و عملیات پایدارسازی جداره گود و احداث اسکلت بتنی تا سه سقف اجرا شده است. یک دستگاه جرثقیل تاور کرین نصب شده است حدود و شمول کارشناسی گزارش کارشناسی تقدیمی با فرض صحت و اصالت مدارک ابرازی، فارغ از هر گونه قيود احتمالی از جمله ترهین و معارض، فارغ از هر گونه بدهی و دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شهرداری و بانکها و ادارات و دوایر دلتی، فارغ از هر گونه موانع احتمالی ثبتی و قانونی در انتقال قطعی عین و منافع ملک مورد ارزیابی، فارغ از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، با فرض آنکه عملیات اجرایی صورت گرفته تا زمان بازدید هیئت کارشناسی مطابق مندرجات پروانه ساختمانی و با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات ملی ساختمان و مورد تایید مراجع ذیربط از جمله مهندس ناظر ساختمان باشد تنظیم شده است. لازم به ذکر است با توجه به آنکه در پاسخ ابرازی استعلام از اداره ثبت اشارهای به اوقافی بودن ملک و یا وجود سوابق بنیادی و مصادرهای در آن نشده، ارزیابی این هیئت کارشناسی بر مبنای عدم اوقافی بودن ملک و عدم وجود سوابق بنیادی و مصادرهای صورت گرفته است و چنانچه متعاقبا مدارک مثبتهای در این خصوص و یا هر نوع اسناد و مدارک جدید دیگری که در نتیجه کارشناسی موثر باشد ارائه گردد مسئولیتی متوجه این هیئت کارشناسی نمیباشد و در صورت دستور مقام محترم قضایی گزارش هیئت کارشناسی قابل بازنگری میباشد. نظر هیئت کارشناسی با توجه به توضیحات ارائه شده فوق و با عنایت به عوامل و جهات و شرایط موثر بر موضوع؛ ارزش ششدانگ پلاک ثبتی ۵۷ فرعی از ۱۰۹۷ اصلی بخش ثبتی ۱۱ تهران شامل عرصه، پروانه ساختمانی صادره و حقوق تجاری، طراحی و تهیه نقشه و خدمات مهندسی تا این مرحله، و اعیانی احداثی تا زمان بازدید هیئت کارشناسی مجموعة برابر 4/550/000/000/000 ریال (چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد ریال معادل چهار صد و پنجاه و پنج میلیارد تومان برآورد و اعلام می گردد. از برآورد اعلامی فوق، مبلغ ۳/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه هزار و هشتصد و هشتاد میلیارد ریال معادل سیصد و هشتاد و هشت میلیارد تومان مربوط به ارزش عرصه پلاک ثبتی میباشد. لازم به ذکر است در محل کارگاه ساختمانی یکدستگاه تاورکرین نیز مشاهده گردید که بنا به عدم صلاحیت این هیئت کارشناسی در این خصوص و هم چنین عدم شمول رای صادره دستور فروش ملک مشاع بر آن، در مورد آن اظهار نظر نگردیده و در برآورد اعلامی لحاظ نشده است. ملک موصوف از طریق مزایده با قیمت پایه کارشناسی برابر 4/550/000/000/000 ریال در تاریخ روز 1401/10/27 از ساعت 11:00 الی 12:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27