یک قطعه زمین بمساحت۲۰۰/۰مترشهرک توحید

49200000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920001630130
شماره آگهی:
140191460000543626
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 0100186/5 اجرا با عنایت به مفاد اجرائیه صادره از شعبه 5حقوقی اسلامشهردر اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر ،خواهان ها1صغری با وکالت فاطمه صبوری2 فاطمه 3 یحیی 4 یعقوب5 یوسف 6مریم7 زهرا 8 داود همگی پالود 9 معصومه طلوعی هریسی با وکالت امیرحسین خاصی پور به طرفیت خواندگان 1 فاطمه2 زهرا 3 داود 4 رضا5 یحیی6 یوسف 7یعقوب 8 مریم 9 صغری 10 رضا همگی پالود 11 معصومه طلوعی هریسی محکومند مطابق گزارش اصلاحی صادره مبنی بر فروش و تقسیم ثمن حاصل بین وراث متوفی شامل یک باب خانه به پلاک ثبتی 42/1713 و مغازه نانوایی ؛ حسب تقاضای خواهان ها، اموال بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده به فروش خواهد رفت.

احتراما بازگشت به پرونده کلاسه فوق در خصوص ارزیابی یک ملک بشماره پلاک۴۲/۱۷۱۳بخش۱۲تهران باستحضار می رساند اینجانب پس از اطلاع از قرار کارشناسی با راهنمایی متقاضی و در حضور تعدادی از طرفین از محل وقوع ملک بنشانی اسلامشهر شهرک توحید نبش کوچه گل محمدی۹ پلاک۴و۶بازدید نموده که شرح ومستندات کارشناسی به قرار زیراست

شرح ومستندات کارشناسی برحسب یک جلدسند مالکیت به شماره سریال۲/۳۰۷۳۴۲شش دانگ یک قطعه زمین بمساحت۲۰۰/۰مترمربع قطعه۱۴۲تفکیکی بشماره۱۷۱۳فرعی۴۲ اصلی مفروز ومجزی شده از پلاک۱۰۵۵فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد دهستان قار بخش ثبتی۱۲تهران ذیل ثبت۹۲۸۵۴ صفحه ۲۷۴ دفتر جلد ۶۶۶ انتقالی از اقای تقی خلیلی ایرانی بنام بانو نه نه بیگم نورپست قزلجه فرزند علی قلی ثبت صادر وتسلیم شده است در آخرین انتقال قطعی تمامی مورد ثبت بموجب سند بنام آقای علی پالودی منتقل شده است وحدود اربعه ان

شمالا بطول۱۰متر به قطعه۱۷۹تفکیکی جنوبا بطول ۱۰متر به کوچه۶ متری شرقا بطول۲۰متر به قطعه ۱۴۳ تفکیکی

غربا بطول ۲۰متر به قطعه ۱۴۱ تفکیکی

برحسب جوابیه استعلام شهرداری منطقه یک اسلامشهر به شماره۵۸۸۱۰ مورخ1401/06/05 در خصوص پلاک ثبتی۱۷۱۳ فرعی از۴۲ اصلی به ادرس شهرک توحید نبش کوچه۹ گل محمدی پلاک۴و۶ اعلام میدارد در عرصه ای بمساحت ۲۰۰مترمربع دارای پروانه ساختمانی شماره۳۴۸۶ مورخ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ در کاربری مسکونی است پس از تخلف ساختمانی برابر رای کمیسیون تجدید نظر بشماره ۲۹۹ مورخ 1392/02/03 کل بنای موجود 253/82متر مربع مسکونی به همراه مشاعات و 45/81 متر مربع و تجاری و۷ مترمربع بالکن تجاری است.

پس از بازدید ملاحظه گردید ملک مورد اشاره بصورت یک باب ساختمان۲/۵ طبقه واقع در نبش قدیمی ساز که همکف مشتمل بر یک واحد تجاری به عنوان نانوایی لواش گردان به مساحت 45/81 متر مربع که کف ان بصورت سنگ و سرامیک دیواره آن کاشی و سقف کاذب واحد مسکونی در طبقات فوقانی هر یک در یک واحد مسکونی جمعا ۲ واحد مسکونی نیم طبقه دوم بصورت اتاق بزرگ با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی نمای آجر و سیمان احداث شده است دیواره داخلی واحد در پذیرایی و خوالها پتینه و نقاشی و در آشپزخانه و سرویسها کاشی کف سیمان و مشتمل بر یک خواب پذیرایی اشپزخانه و سرویسهاست سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی بوده جنس کابینت ها فلزی می باشد و دارای انشعاب برق و گاز و آب می باشد.

نطریه کارشناسی با عنایت به موارد فوق مدارک موجود من جمله مفاد جوابیه استعلام شهرداری موقعیت محلی و زمانی و سایر عوامل موثر در امر کارشناسی ارزش ششدانگ‌پلاک مورد نظر بصورت یکباب ساختمان پلاک ثبتی۱۷۱۳ فرعی از۴۲ اصلی بخش ۱۲ تهران شامل اعیان و اعیان ارزش سر قفلی تجاری بشرط نداشتن هر گونه دیون احتمالی و منع قانونی به مبلغ۴۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل چهار میلیارد و نهصد و بیست میلیون تومان ارزیابی می گردد.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1- مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1401/11/11 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

کلام اله قره بقلو- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر 

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/11/11