یک قطعه زمین بصورت باغ مشجربه مساحت 3465/7 متر

519855000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982165500404
شماره آگهی:
140168460000563228
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده 2 (ونك) تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده:

به موجب اجرائیه شماره 99/00142 صادره از شعبه 201 دادگاه عمومی خانواده تهران آقای حسین حاجی جعفر قلی فرزند قربان محکوم علیه پرونده اجرائی 1401/201 ش2 /ج61 محکوم است به پرداخت تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 30/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم فاطمه عموحسین فرزند علی باوکالت آقای مهدی امیدبیگی و همچنین مبلغ 275/000/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه بیست سهم مشاع از 165 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره یک فرعی از 137 اصلی واقع در بهش ده تهران از زمینی به مساحت 3465/7 مترمربع به نشانی: تهران، جاده بالای کن (الغدیر شمالی) پلاک 137 فرعی ثبت کن باغ توتستان متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر حسب اظهار وکیل محکوم لها در اختیار شرکا می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم جهت ارزیابی قیمت و موقعیت زمین فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

یک قطعه زمین بصورت باغ مشجر مشاع دارای درختان مثمر اکثرا توت به مساحت 3465/7 مترمربع دارای حق آب از نهر کن به پلاک ثبتی شماره یک فرعی از 137 اصلی واقع در بهش ده تهران به مساحت 3465/7 مترمربع به نشانی: تهران، جاده بالای کن (الغدیر شمالی) پلاک 137 فرعی ثبت کن باغ توتستان می باشد. کل اراضی که این زمین جزیی از آن است، دارای مالکین با میزان مشاع و بودن حد و مرز و مستحدثات بوده و فعلا نگهداری و باغداری شایان توجهی از آن نمی شود.مختصات یک نقطه از اراضی مشاعی مذکور فارغ از سهم افراد و صرفا جهت شناسایی شامل UTM39s 5255143956995 است. طبق گواهی ثبت بیست سهم مشاع از 165 سهم عرصه مذکورمتعلق به آقای حسین حاجی جعفر قلی می باشد. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و وضعیت و مشاهدات به عمل آمده از زمین مذکور و بررسی معاملات کاربری های مجاور با احتساب تاثیر بر کاربری فعلی در مراجع معتبر در منطقه 5 تهران و وضعیت کاربری فعلی این ملک بصورت باغ مشجر و … که در مجاورت منطقه مسکونی و محدوده خدمات شهری و انواع انشعابات برق و آب و گاز و .. در منطقه قرار گرفته است، ارزش اراضی متنازع فیه بشرط عدم معارض قانونی و بازداشتی ثالث و بلامانع بودن معاملاتی و … برای هر مترمربع به مبلغ پانزده میلیون تومان و لذا ارزش کل این ملک بمساحت 3465/7 مترمربع به مبلغ 519/855/000/000 ريال و ارزش بیست سهم مشاع از 165 سهم زمین موصوف به مبلغ 63/012/000/000 ريال تعیین می گردد که مقرر گردید به میزان محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده (قدرالسهم) در تاریخ 1401/10/25 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران. ولنجک . بلوار دانشجو. میدان یاسمن. خیابان عدالت از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از زمین مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1. مزایده قدرالسهم از جمع محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2. ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3. درصورت انصراف برنده از مزایده و یا عدم پرداخت الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده ده درصد واریز شده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد./

4. کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25