یک قطعه زمین بر خیابان اصلی بهار به مساحت 200متر

22000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980010501320
شماره آگهی:
140191460000601092
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پيشوا
تاریخ صدور:
1401/11/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

«بسمه تعالی»

((* آگهي مزايده *))

نظر به اينكه به موجب نیابت شماره 140168990008611925مورخ 1401/02/28صادره از شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران به شماره پرونده کلاسه 01000160اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پیشوا محکوم علیه محمد رضا اخباریون محکومند به پرداخت مبلغ 1/825/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16/550/453/092ریال بابت خسارت تاخیر تادیه و پرداخت مبلغ 2/030/000ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 77/460/000 دستمزد کارشناسی حق محکوم له آقای مهدی علی مددی با وکالت رضا سبز علیان فرزند علی اصغر و مبلغ 921/663/055 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

لذا شخص ثالث (مشاوران حقوق بین المللی دادورن) جهت پرداخت محکوم به نسسبت تعرفه پلاک ثبتی 114/3316 اقدام لذا جهت فروش از طریق مزایده توسط کارشناس رسمی به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت پلاک فوق واقع در پیشوا خیابان دکتر شهید دستجردی خیابان بهار نرسیده به خیابان ولایت (سید جلال زواره)شش دانگ یک قطعه زمین (وضعیت خاص طلق)به مساحت 200متر مربع شمالا جا پی اشتراکی به طول 10متر مربع به قطعه 85تفکیکی شماره 63291فرعی از 114اصلی شرقاًجا پی اشتراکی یطول 20متر مربع به قطعه 111تفکیکی شماره 3317فرعی از 114اصلی جنوبا جای پی است به طول 10متر به خیابان 24متری بهار غرباًجای پی اشتراکی بطول 20متر به قطعه 109تفکیکی شماره 3315فرعی از 114اصلی ملک تعرفه شده در وضعیت موجود یک قطعه زمین بر خیابان اصلی بهار ،با عرض (بر)10متر و عمق 20متر فاقد دیوار کشی و فاقد درب ورودی می باشد کاربری زمین تعرفه شده مسکونی و فاقد اصلاحی میباشد نوع زمین بایر با عنایت به شرح فوق با در نظر گرفتن دسترسی کاربری شرایط بازارز و معاملات روز منطقه در خصوص ملک تغرفه شده صر فنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات و دیون نداشتن منعی برای نقل وانتقال وحق واگذاری در صورتیکه ملک تعرفه شده وفق ضوابط مربوطه منعی جهت نقل و انتقال ثبتی و قانونی آن وجود نداشته باشد و بلامعارض و تخلیه باشد ارزش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 200متر مربع، قیمت پایه برای انجام مزایده توسط کارشناس به مبلغ 22/000/000/000ریال ارزیابی شده ملک تعرفه شده با مشخصات فوق الذکر براي روز دوشنبه مورخ 1401/12/01 از ساعت 9:30 الی 10:30 در محل اجراي احكام دادگاه پيشوا به مزايده گذاشته خواهد شد طالبين مي توانند ظرف 5 روز قبل از موعد مزايده با مراجعه به اجراي احكام از ملك توقيفي فوق ديدن نمايند و مزايده از قيمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع وبرنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را قبول نماید. برنده موظف است ده درصد قیمت مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری به حساب 2171299030003 نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام تحویل نمایند.و الباقی ظرف مدت حداکثر یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش مربوطه را تحویل اجرای احکام نمایند و در غیر این صورت وعدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/01