یک قطعه زمین با بنای احداثی

820000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980011000384
شماره آگهی:
140168460000568829
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901171 له آقای سیدجمال موسوی علیه آقای غلامرضا مروج اسکوئی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 231/851/176/907ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ11/592/558/845 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک به پلاک ثبتی ۴۳/۲۶۹ واقع در بخش یازده تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، تهران، میدان هروی خیابان ،آزادی خیابان ،شهاب انتهای کوچه میرزائی بین پلاک ۱۰ و ۱۴ می باشد. مدارک ابرازی شامل: تصویر جریان ثبتی به شماره نامه ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۲۶۰۲۶۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ اداره ثبت اسناد املاک سعادت آباد تهران، اصل نامه شماره ۵۰۴/۶۳۴۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ صادره از شهرداری منطقه چهار تهران (پیوست پروانه ساختمانی به شماره ۴۰۰۴۴۸۷۳-۱۳۹۹/۰۴/۲۰) با عنایت به عدم درج نشانی ملک به پلاک ثبتی ۴۳/۲۶۹ در نامه بازداشتی با اخذ معرفینامه به اداره ثبت اسناد و املاک قلهک تهران مراجعه و پرونده ثبتی مطالعه گردید که مستندات حاکی از آنست که نشانی ملک به آدرس فوق الذکر میباشد. مشخصات ثبتی ملک: ملک مورد نظر بموجب تصویر جریان ثبتی به شماره نامه ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۲۶۰۲۶۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ اداره ثبت اسناد و املاک سعادت آباد تهران ، مورد بازداشت به پلاک ثبتی شماره ۲۶۹ فرعی از ۴۳ اصلی بخش ۱۱ به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیکی ۱۴۰۰۰۵۸۰۱۰۲۶۰۰۳۲۲۵ مورد ثبت شماره ۶۷۰۳۷ در صفحه ۵۵۸ دفتر ۲۲۳ دفاتر قلهک تهران مالک آقای غلامرضا مروج اسکوئی (فرزند رضاقلی) مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۹۳۸۶۶۳ سری سال میباشد . ضمن مراجعه به محل وقوع ملک و با توجه به اینکه ملک مورد بازداشت در حال ساخت میباشد لذا بموجب نامه درخواست به اجرای احکام شعبه اول مجتمع قضایی عدالت به شهرداری منطقه چهار در خصوص از اصلاحی و مشخصات پروانه ساختمانی صادره استعلام گردید که پاسخ نامه به شرح زیر میباشد. در خصوص ملک به پلاک ثبتی (۲۵)۴۳/۲۶۹ و شماره پرونده ۴۰۰۲۶۱۷۷ واقع در نشانی : …. ، ملک موصوف به مساحت 1000 متر مربع و مساحت پس از اصلاحی ۹۴۲/۴۵ متر مربع در پهنه R۱۲۲ با موصوف به مساحت سند ۱۰۰۰ متر مربع و مساحت پس حداکثر تراکم ۳۶۰ واقع گردیده و دارای پروانه ساختمان به شماره ۴۰۰۴۴۸۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ مبنی احداث شش طبقه مسکونی روی همکف و سه طبقه زیرزمین مشاعی و پارکینگ میباشد. بر حدود اربعه طبق سند بموجب مندرجات پروانه ساختمانی: حدود:شمالاً، ابعاد مندرج در سند(متر):شمال به گذر25 ، ابعاد موجود:شمال به گذر25 ، عرض گذر اصلاحی:شمال به گذر10 ، ابعاد باقیمانده:شمال به گذر 11/40 متر-غربی به دوربرگردان3/95 مترپخ1/50 شمال به گذر 12/54 متر ، حدود:شرقاً ، ابعاد مندرج در سند(متر):شرق به پلاک40 ، ابعاد موجود: شرق به پلاک40 ، عرض گذر اصلاحی:- ، ابعاد باقیمانده:شرق به پلاک40 ، حدود:جنوباً ، ابعاد مندرج در سند(متر):جنوب به پلاک25 ، ابعاد موجود: جنوب به پلاک25 ، عرض گذر اصلاحی:- ، ابعاد باقیمانده:جنوب به پلاک25 ، حدود:غرباً ، ابعاد مندرج در سند(متر):غرب به پلاک40 ، ابعاد موجود: غرب به پلاک35 غرب به گذر5متر ، عرض گذر اصلاحی:- ، ابعاد باقیمانده:غرب به پلاک35 ، براساس پروانه ساختمانی به شماره 40044873 مورخ 1399/04/20: کاربرد:مسکونی ، واحد:36 ، مساحت (مترمربع):3044/82 ،کاربرد:بالکن سه طرف بسته ، واحد:36 ، مساحت (مترمربع):108/18 ،کاربرد:پارکینگ مسکونی ، واحد:44 ، مساحت (مترمربع):507/50 ،کاربرد:انباری مسکونی ، واحد:36 ، مساحت (مترمربع):161/68 ، کاربرد:استخر مسکونی ، واحد:1 ، مساحت (مترمربع):237/28 ، کاربرد:لابی ، واحد:10 ، مساحت (مترمربع):519/51 ، کاربرد:مرکز اجتماعات ، واحد:1 ، مساحت (مترمربع):127/47 ، نمای بیرونی ملک: کروکی ملک: ساختمان درحال حاضر در مرحله اتمام اجرای اسکلت و سقف ها و اتمام دیوارچینی طبقات می باشد. با توجه به جهات و شرایط موجود و موثر در ارزیابی از لحاظ مساحت عرصه و اعیان احداثی و بافت منطقه ای و کاربری ملک بدون لحاظ هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شهرداری و با فرض صحت مدارک ابرازی و بلا معارض بودن ملک و ممنوع معامله نبودن ملک، بهای سه دانگ از ششدانگ ملک به پلاک ثبتی ۴۳/۲۶۹ با بنای احداثی فعلی و بنای قابل احداث بموجب پروانه ساختمانی صادره و هزینه های پرداختی بابت خرید مازاد تراکم و هزینههای مرتبط با اخذ پروانه ساختمانی به مبلغ ۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هشتصد و بیست میلیارد ریال از بابت عرصه و اعیان مورد ارزیابی قرار میگیرد.به مقدار 29688 سهم از صد هزار سهم در به مزایده در تاریخ روز 1401/11/02 از ساعت 10:00 الی 11:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02