یک قطعه زمین با بنای احداثی

850000000

توضیحات

9409980010801091

140091460000608368
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول

به موجب نیابت واصله از شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران له: آقای فرید مردانی ومحکوم علیه: مجید عباسیان که محکوم است به پرداخت مبلغ 4/630/574/201 ریال بابت محکوم به و خسارات دادرسی در حق محکوم له وپرداخت مبلغ 231/528/710ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت که با توجه به معرفی مال از سوی شخص ثالث آقای سید عباس طباطبایی :پلاک ثبتی 278 فرعی از 100 اصلی مفروز و مجزی شده از 91 قطعه 79 تفکیکی به عنوان مال وتقاضای فروش آن جهت استیفای محکوم به وارجاع امر به کارشناس جهت ارزیابی از پلاک مورد نظر واظهارنظر کارشناس منتخب ارزش شش دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  239/46 متر مربع پلاک ثبتی مذکور را به میزان 850/000/000 تومان مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از ابلاغ نظر کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گردید روز پنج شنبه مورخ  1400/11/14 ساعت 10:00 صبح از طریق شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار به فروش رسد ،لذا طالبین میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از مال بازدید ودرصورت تمایل با داشتن ده درصد از پایه کارشناسی به صورت چک تضمین شده بانک ملی در مزایده شرکت ومال از قیمت پایه کارشناسی به میزان مبلغ محکوم به، به فروش خواهد رسیدکه پس از مشخص شدن برنده مزایده وی میبایست مبلغ ده درصد از قیمت فروش را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهریار واریز نماید وخریدار(برنده مزایده ) مالک به میزان 4/441/893/612ریال مبلغ محکوم به از پلاک مذکور خواهد شد که پس از عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی وواریز کل مبلغ مورد مزایده  وتایید دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال بنام برنده مزایده معمول خواهد شد.پلاک مورد نظرواقع دررباط کریم – اصیل آباد-پشت مسجد  -کوچه تاجیک غربی -کوچه اول سمت راست پلاک 73و72  بصورت: شش دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  239/46 متر مربع که واحد مسکونی دونبش حدود هشتاد متر زیر بنای قدیمی ساز در طبقه همکف اسکلت بنا دیوار باربر با سقف طاق ضربی کف بنا موزائیک -نما سیمان سیستم گرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری گازی و ملک دارای امتیاز آب برق وگاز می باشد میباشد.ملک در اختیارمالک می باشد.

  نادر توكلي – دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار

 

استان تهران – شهرستان شهريار – بلوار امام خميني – شهرك اداري – دادگستري شهرستان شهريار

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز پنج شنبه مورخ  1400/11/14 ساعت 10:00 صبح