یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 360 متر

255000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980227000392
شماره آگهی:
140168460000591847
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب دادنامه صادره از شعبه 3 اجرای احکام مدنی و در پرونده اجرایی کلاسه فوق له مراد سامني عليه زيادعلي پسنديده که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 9/943/629/895 ريال بابت اصل محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 497/181/494 ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت گردیده که جمعا به مبلغ 10/440/811/389 ریال می باشد که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی 4/5251 بخش 10 تهران متعلق به محکوم علیه حسب اعلام محکوم له توسط این اجراء توقیف و بوسیله کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

نظریه کارشناسی:

رياست محترم شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

موضوع: پرونده به شماره بايگاني 0001595

با سلام؛

احتراماً، بازگشت به صدور ابلاغيه هيات كارشناسي درمورد پرونده به شماره بايگاني 0001595 و شماره پرونده 9909980227000392 مبني بر ارزيابي پلاك ثبتي به شماره 5251 فرعي از 4 اصلي بخش 10، به استحضار ميرساند هيات كارشناسي در تاريخ 12 /08 /1401 در معيت آقاي زيادعلي پسنديده (محكوم عليه پرونده فوق الذكر) به نشاني تهران، اتوبان حكيم، شهرك الهيه، خيابان كرمانشاه، خيابان زاگرس، خيابان الوند، خيابان الوند يكم، قطعه 284 مراجعه و از داخل ساختمان و آپارتمانها كه در يد مستاجرين (بنا بر ابراز محكوم عليه) بود، بازديد بعمل آورده و پس از انجام بررسي هاي لازم گزارش هيات كارشناسي به شرح زير تقديم مي گردد:

مدارك و مستندات منضم به پرونده و ابرازي:

به استناد تصوير نامه شماره 139985601147020544 مورخ 19 /07 /1399 حوزه ثبت ملك زيبادشت تهران، مراتب بازداشت پلاك ثبتي شماره 5251 فرعي از 4 اصلي بخش 10 به مساحت سيصد و بيست و چهار (324) مترمربع با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 139905801147001301 مالك آقاي زياد علي پسنديده شماره ملي 1532979274 نام پدر ابراهيم مالك شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 778746 سري ج سال 93 به مبلغ يازده ميليارد و سيصد و شش ميليون و هفتصد و نوزده هزار و ششصد و بيست و شش ريال، در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است. (منضم به پرونده)

به استناد تصوير گواهي عدم خلاف به شماره 222012330 مورخ 23 /12 /1393 صادره از شهرداري منطقه 22 تهران، مساحت زمين طبق سند به مساحت 360 مترمربع و مساحت زمين موجود و پس از اصلاحي برابر با 324 مترمربع مي باشد. حدود اربعه زمين شمالا بطول 12 متر به پلاك، شرقا به طول 27 متر به پلاك، جنوبا بطول 12 متر به گذر 12 متري و غربا بطول 27 متر به پلاك است. طبق توضيحات بر و كف و با توجه به ابلاغ طرح تفصيلي جديد ملك در پهنه )R122( واقع گرديده است. ساختمان داراي پنج طبقه شامل: طبقه زيرزمين، طبقه همكف، طبقه اول، طبقه دوم و طبقه سوم مي باشد. كاربري طبقه زيرزمين انبار و تاسيسات مسكوني 6 واحد به مساحت 40 مترمربع و فضاي بازي بچه ها به مساحت 180.32 مترمربع بوده كه در زمان بازديد از فضاي بازي بچه ­ها بصورت مسكوني و انبار (بنا بر ابراز محكوم عليه) استفاده مي گرديد. كاربري طبقه همكف پاركينگ مسكوني 6 واحد به مساحت 219.4 مترمربع و 1 واحد سرويس بهداشتي به مساحت 3.5 مترمربع و طبقه اول با كاربري مسكوني داراي 2 واحد به مساحت 216.14 مترمربع و 2 واحد بالكن سه طرف بسته به مساحت 6.75 مترمربع، طبقه دوم با كاربري مسكوني داراي 2 واحد به مساحت 217.22 مترمربع و 2 واحد بالكن سه طرف بسته به مساحت 7.65 متر مربع و طبقه سوم با كاربري مسكوني داراي 1 واحد به مساحت 217.97 متر مربع و 2 واحد بالكن سه طرف بسته به مساحت 8.4 مترمربع مي باشد. (ابرازي محكوم عليه)

وضعيت ساختمان مسكوني:

ساختمان 5 طبقه مورد كارشناسي داراي 6 واحد مسكوني شامل: طبقه زيرزمين (منفي يك) با بهره برداري انباري، تاسيسات و يك واحد مسكوني (فاقد مجوز)، دو واحد مسكوني در طبقه اول، دو واحد مسكوني در طبقه دوم و يك واحد مسكوني در طبقه سوم مي باشد. نماي اصلي ساختمان سنگ و آجرنما است و ساختمان در موقعيت شمال يك گذر 12 متري واقع شده است. درب نفر رو و درب پاركينگ ساختمان از قسمت جنوب ملك و از اين خيابان مي باشد. ساختمان داراي يك حياط در موقعيت شمالي عرصه بوده و كف حياط با موزاييك و ديوارها با سنگ پوشانده شده است. كف و ديوار راه پله ها و پاركينگ از سنگ پوشانده شده و سقف آنها رنگ و نرده راه پله ها فلزي مي باشد. اسكلت ساختمان بتني بوده و همچنين داراي يك دستگاه آسانسور است. قدمت ساختمان در حدود 6 سال مي باشد.

وضعيت آپارتمان ها:

آپارتمان هاي طبقات اول و دوم شامل 4 آپارتمان هريك داراي 2 اتاق (كف سراميك، ديوارها و سقف رنگ)، پذيرايي و نشيمن (كف سراميك، ديوارها و سقف رنگ)، يك سرويس بهداشتي ايراني (كف سراميك، ديوارها كاشي با روشويي و سقف كاذب)، يك حمام (كف سراميك، ديوارها كاشي و سقف رنگ با سرويس فرنگي) و داراي يك آشپزخانه بصورت كانتر (كف سراميك، ديوارها كاشي، سقف رنگ و داراي سينك دوقلو و كابينت ها MDF) مي باشند. آپارتمان طبقه سوم داراي 3 اتاق خواب كه يكي از اتاقها مستر بوده (كف سراميك، ديوارها رنگ و كاغذ ديواري و سقف رنگ)، پذيرايي و نشيمن (كف سراميك، ديوارها رنگ و كاغذ ديواري و سقف رنگ)، يك سرويس بهداشتي ايراني (كف سراميك، ديوارها كاشي با روشويي و سقف كاذب)، دو حمام (كف سراميك، ديوارها كاشي و سقف رنگ با سرويس فرنگي) و داراي يك آشپزخانه بصورت كانتر (كف سراميك، ديوارها كاشي، سقف رنگ و داراي سينك دوقلو و كابينت ها High glass) ميباشد. درب ورودي واحدها ضد سرقت و درهاي داخلي همگي چوبي هستند. پنجره ها از جنس UPVC با شيشه دوجداره است. سيستم سرمايش آپارتمان ها كولر آبي و گرمايش آنها شوفاژ مي باشد. آپارتمان ها داراي انشعابات برق و گاز مجزي و آب مشترك مي باشند. ضمنا در زمان بازديد بنا بر ابراز محكوم عليه كليه آپارتما­ن ها در يد مستاجر بوده است.

حدود صلاحيت كارشناسان:

اين نظريه هيات كارشناسي در محدوده صلاحيت و خدمات تخصصي مربوطه و مبتني بر بررسي اسناد، مدارك و اطلاعات موجود در پرونده مي‌باشد و مسئوليت صحت، اعتبار و اصالت مدارك ارائه شده بر عهده اين هيات نمي باشد و لذا مسئوليت هرگونه اشكال و غير واقعي بودن و يا جعل و مخدوش بودن اين مدارك و يا غير مرتبط بودن آنها با ساختمان مورد نظر و يا مغايرت تصاوير مدارك ارائه شده با نسخ اصلي متوجه ابراز كننده آن و اثبات آن خارج از صلاحيت اينجانبان كارشناسان منتخب بوده و انعكاس اظهارات مخاطب در گزارش به منزله تاييد يا رد آن نمي باشد، چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه مدارك، مستندات و اطلاعات ديگري ارائه شود كه در نتيجه گيري و نظريه كارشناسي موثر واقع باشد مسئوليتي از اين بابت متوجه كارشناسان منتخب نبوده و در صورت صلاحديد مقام محترم قضائي گزارش بايستي تجديد نظر گردد.

نظريه هيات كارشناسي:

با عنايت به مراتب مشروحه فوق و در نظر گرفتن ساير عوامل موثر در موضوع از جمله موقعيت ملك، مساحت، قدمت و كيفيت آن و شرايط حاكم بر بازار مسكن و نيز بررسي‌ها و تحقيقات ميداني انجام گرفته، نوع بنا با كاربري، نوع دسترسي ها، امكانات ملك، مدارك ابرازي و بررسي شده، فارغ از هرگونه مسائل قضايي، حقوقي و مالي و موارد ثبتي و شهرسازي مترتب بر ملك و در صورت اصالت اسناد و مدارك ابرازي و نبودن موانع قانوني و اداري و قابل انتقال بودن سند در دفتر اسناد رسمي و همچنين بدون درنظر گرفتن ديون و حقوق مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي و بدهي هاي احتمالي به شهرداري و اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و ارگان ها و فارغ از احراز مالكيت، ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملك به پلاك ثبتي به شماره 5251 /4 با مشخصات موصوف به صورت تخليه و بلامعارض بودن به مبلغ 255،000،000،000 ريال معادل با بيست و پنج ميليارد و پانصد ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي‌گردد.

مقرر گردید 0/245 دانگ از یک دانگ از شش دانگ ملک فوق الذکر در مورخه 11/16/ 1401 از ساعت 11 الی 11/30 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 10/440/811/389 ریال شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجراء تحویل نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مراسم مزایده تجدید خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مراسم مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعت تا ترتیب بازدید از مورد مزایده را فراهم نماید. ضمنا” هزینه انتقال سند رسمی بعهده خریدار میباشد و این شعبه هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.

اجرای احکام مدنی شعبه 3 مجتمع قضایی شهید بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

11/16/ 1401