یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 30000 متر

415000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920000553166
شماره آگهی:
140191460000540870
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن مزایده اموال غیر منقول (دستور فروش)

درپرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بخش کهریزک به نفع خواهان آقای امیر عزیزیان و به زیان خواندگان خانم حشمته عامریان زاده زواره ، آقای محسن حسینی سیانکی و طاهره حسینی سیانکی و عباس حسینی مبنی بر فروش ملک مشاع به پلاك ثبتي 301 فرعي از 178 اصلي قطعه 31 تفكيكي به نشانی کهریزک واقع در حسين آباد گردنه (60 متري امام حسين (ع)) به مساحت 5422/6 مترمربع داراي كاربري فضاي سبز و به مساحت 4504/9 مترمربع در حريم خطوط انتقال برق و به متراژ 20072/5 مترمربع داراي كاربري تجهيزات شهري

ملک مورد تعرفه به زمین به مساحت 30000 مترمربع به شماره 301 فرعي از 178 اصلي واقع در حوزه ثبتي كهريزك، برابر آخرين پاسخ استعلام شهرداري كهريزك، به مساحت 5422/6 مترمربع داراي كاربري فضاي سبز و به مساحت 4504/9 مترمربع در حريم خطوط انتقال برق و به مساحت 20072/5 مترمربع داراي كاربري تجهيزات شهري است. لذا با توجه به عدم وجود بنا در قطعه زمين موصوف و با عنايت به موقعيت زمين، دسترسي هاي آن و با در نظر گرفتن عوامل مختلف در قيمت گذاري املاك، در صورت عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و امكان نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي، ارزش شش ‏دانگ پلاك ثبتي موصوف واقع در حوزه ثبتي كهريزك با احتساب كاربري هاي اعلام شده توسط شهرداري كهريزك، برابر سي و هشت ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون تومان برآورد مي‏ شود.به مبلغ 415.000.000.000 ریال آورد قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده است

تقاضای محکوم له برای مزایده ملک تعرفه شده مقرر شد ملک مورد نظر موصوف در روز 1401/10/28 از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28