یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 259/5 متر

118500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980000401055
شماره آگهی:
140168460000642035
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه0000619 مربوط خانم الهام شفیعی، بطرفیت 1-فاطمه ولیانی،2-شهناز ولیانی،3-حسین هادئی،4-داود هادئی،5-طاهره هادئی،6-لیلا هادی گازرخانی،7-زهره هادئی،8-زهرا هادئی گازرخانی،9-مهدی ولیانی،10-بخشنده هادی ،11-زیبا هادی گازرخانی،12-شوکت اسدی الموتی،13-احمد علی ولیانی،14-محمدولیانی،15- محمود هادئی، مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 32706 فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 11 تهران به آدرس تهران، بزرگراه شهید چمران، زیر پل مدیریت، کوچه مهر آفرین، پلاک 4 از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد. مشخصات ثبتی ملک: براساس رونوشت از سند تک برگ مالکیت مشاعی به شماره سریال ۳۹۲۵۴۳ سری ه و سال ۹۸ دارای نوع و میزان مالکیت به شرح ۲۰ سهم مشاع از ۸۴ سهم عرصه و اعیان به استثنای ثمنیه عرصه و اعیان با مستند مالکیت انتقال اجرایی شماره ۳۶۳۲۲ مورخ 1398/4/31 دفترخانه اسناد رسمی ۸۱۱ شهر تهران و اقرار نامه اصلاحی شماره ۳۶۶۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ دفتر خانه مذکور به نام خانم الهام شفیعی فرزند ممتاز ثبت شده است ( موجود در پرونده ) عبارتست از عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی (وضعیت خاص طلق) به شماره پلاک ثبتی ۳۲۷۰۶ فرعی از ۷۰ اصلی بخش ۱۱ حوزه ثبت شمیران تهران استان تهران به مساحت 259/5 متر مربع دارای حدود و مشخصات ملک به شرح : شمالا درب و دیوار به طول ۹ متر به کوچه به عرض ۶ متر شرقا دیواریست بطول ۲۹ متر دیوار به پلاک ۱۵۱۱ فرعی از ۷۰ اصلی و ۱۱۷۰۰ فرعی از ۷۰ اصلی جنوبا دیواریست به طول 8/9 متر به خیابان مدیریت غربا دیواریست بطول بیست و نه متر به خانه احداثی جزء پلاک ۱۵۱۱ فرعی از هفتاد اصلی ملاحظات سند قبلی از نوع اصلی به شماره ۶۷۰۱۰۰ سری ب سال ۹۸ به علت اختیارات قانونی ثبت ابطال گردید متن سهم ۲۰ سهم مشاع از ۷۰ سهم ۵ دانگ مشاع از ۸۴ سهم ششدانگ توضیحات سند و اقرار نامه اصلاحی ۳۶۷۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ دفتر خانه ۸۱۱ تهران، شرح مشاهدات و مشخصات اعیانی ملک مورد بازدید مطابق تصاویر اخذ شده در زمان بازدید ملاحظه گردید ملک مورد ارزیابی ساختمانی است انتهای کوچه ۶ متری مهر آفرین دارای موقعیت عرصه شمالی و ساختمان دارای سه طبقه بنا قدیمی با اسکلت نیمه فلز و دیوار باربر و نما سیمان سفید و مشتمل بر زیرزمین و همکف و یک طبقه فوقانی روی همکف با نمای سیمانی و دارای ۳ واحد مسکونی شامل دو واحد مسکونی در طبقه همکف هر کدام یک خوابه و یک واحد مسکونی در طبقه اول دو خوابه ( که واحدهای مورد بازدید همه بازسازی و دارای سیستم گرمایشی بخاری و آبگرمکن گاز سوز وسرمایش کولر آبی پوشش دیوارها کاغذ دیواری و رنگ آمیزی شده و کابینت ها از جنس ام دی اف و در ورودی به حیاط ماشین رو و پنجره ها فلزی و در ورودی به واحد از نوع چوبی و پله ها سنگ و دارای بهره بردار میباشند و ساختمان دارای انشعاب آب و گاز مشترک و برق مستقل میباشد با توجه به شرح گزارش در فوق و با عنایت به موقعیت قرار گیری ملک در منطقه ، کاربری مساحت بر و عمق و ارتفاع و نوع و قدمت بنا عرض گذر موجود و صرف نظر از احراز مالکیت و بدهی به اشخاص حقیقی و با حقوقی و نداشتن منع قانونی انجام معامله و صرفنظر از بازداشتهای احتمالی این پلاک و فارغ از اصالت اسناد و مدارک ابرازی و فارغ از هرگونه نقل و انتقالات وکالتی و قولنامه ای احتمالی ارزش تمامی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۳۲۷۰۶ فرعی از ۷۰ اصلی بخشش ۱۱ ملک شمیران به تقویم زمان ارائه گزارش با کلیه متعلقات و ملحقات و انشعابات مربوطه به مبلغ ۱۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به حروف یکصدو هیجده میلیارد و پانصد میلیون ریال تمام وفق ابلاغ صادره برآورد و ارزیابی میگردد و ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ روز 1401/12/01 از ساعت 11:0 الی 12:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/01