یک قطعه زمین بابنای احداثی 478 متر

920000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001448749
شماره آگهی:
140168460000598620
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب دادنامه شماره 140168390006104856 مورخ 1401/05/08 صادره ازشعبه 18 دادگاه عمومی تهران و درپرونده اجرایی کلاسه 0100100 دعوی آقای سیامک علی ریاحی فرزند سیروس با وکالت آقای مهدی عزیزی فرزند محمدرحیم بطرفیت خانم سوده ریاحی فرزند سیروس حکم به دستور فروش پلاک ثبتی 62269 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 تهران و تقسیم وجوه حاصل ازآن بین مالکین صادرگردیده است .که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: خواهان و خواندگان فوق

2-محل وقوع ملک: تهران-یوسف آباد،خيابان اكبري،خيابان مستوفي،پلاك 85 يا بنشاني خيابان وليعصر،روبروي پارك ساعي،پلاك2308

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: پلاک ثبتی 62269 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 تهران با کاربری تجاری

4- وضعیت ملک از لحاظ اجاره و مدت و میزان اجاره: ملک در ید مالکین و صاحب سرقفلی می باشد.

5- وضعیت ملک از لحاظ مشاعی و مفروز بودن: مشاع می باشد.

6-وضعیت ملک از لحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هر عنوان دادند: حسب اظهار وکیل خواهان ملک مذکور هیچگونه بدهی به اشخاص،سازمانها و ادارت ندارد.

7-مشخصات ثبتی و تشریح وضعیت آن:

7-1 بنا بر رونوشت مدارك ابرازي و مندرج در پرونده ملك فوق عبارت است عرصه و اعيان زمين با بناي احداثي (وضعيت خاص طلق) به مساحت 478/85مترمربع ملك به پلاك ثبتي 62269 فرعي از 3526 اصلي قطعه يك تفكيكي مفروز و مجزي شده از 1107 فرعي از اصلي مذكور بخش 3 تهران حوزه ثبتي تهران كه مقدار چهار دانگ مشاع از شش دانگ ملك داراي سند مالكيت به شماره چاپي 530377 سري ه سال 99 و شماره دفتر الكترونيكي 139520301049012557 بنام آقاي سيامك علي رياحي فرزند سيروس ثبت و صادر گرديده است

7-2 بنا به مشاهدات انجام شده، ساختمان بصورت دو كله غرب خيابان اكبري و شرق خيابان وليعصر مي باشد بلوك غربي ملك داراي چهار طبقه اعياني و بلوك شرقي ملك داراي چهار طبقه اعياني با اسكلت فلزي و سقف هاي طاق ضربي و قدمت بالاي پنجاه سال ساخت مي باشد.

بلوك غربي: با دسترسي از خيابان اكبري بصورت كافي‌شاپ و رستوران مورد بهره برداري بود طبقه همكف با كف سراميك و بدنه

ديوارها گچ كاري و نقاشي و قسمت‌هايي طراحي دكوراتيو و سيمانكاري و ابزار و داراي آبنما و سقف ها داراي كناف و نورمخفي ميباشد و قسمت محوطه داراي سايه بان و ميز و صندلي است طبقه اول يك واحد و طبقه دوم يك واحد و طبقه سوم داراي دو واحد داراي سالن و اتاق و تراس و آشپزخانه و سرويس هاي بهداشتي مي باشد كف راه پله و پاگردها سنگ و بدنه راه پله حدود يك متر سنگ و الباقي گچ كاري و نقاشي شده مي باشد

بلوك شرقي: در طبقه همكف يك واحد تجاري دو دهانه داراي شيشه سكوريت و كركره محافظ برقي با كف پوش پاركت و ديوارهاي

ديوارپوش شده و سقف با پوشش چوبي داراي نورپردازي كه قبلاً بنا بر اظهار به‌عنوان نمايشگاه مبلمان اداري فعاليت داشته و چندين سال است كه تعطيل است .

توضيح اينكه بر اساس رونوشت مدارك ابرازي ابتدا مطابق رونوشت از سند اجاره شماره 39946 مورخ 31/1/1348 تنظيمي دفتر

اسناد رسمي شماره 97 تهران بانوان عصمت ذكاوت و زينت ذكاوتيان مطابق مفاد اجاره‌نامه سرقفلي يكباب مغازه دو دهنه جزء باقيمانده پلاك شماره 1107 فرعي از 3526 اصلي واقع در بخش سه تهران اراضي يوسف آباد را به آقاي عباس شمشاد فرد با شغل آرايشگر واگذار نموده اند.

سپس مورد اجاره بموجب اجاره نامه شماره 39179 دفترخانه شماره 285 در اجاره شركت سهامي صنايع چوب گازر قرار گرفته كه بموجب صلح نامه شماره 48002 اين دفتر حقوق قانوني خود را به مستاجراين سند شماره 480001واگذار نموده و پس از اعلام انصراف از حق تقدم مستاجرين خود و تصفيه حساب با موجرين سند مذكور تنظيم و امضا شده است.

كه مطابق تصوير سند رسمي اجاره نامه شماره 480001 مورخ 10/12/1356 دفترخانه 258 تهران ششدانگ يك باب مغازه يك دهنه كه به صورت سالن مي باشد با حدود اربعه مشخص شده و مطابق مفاد سند اجاره مذكور از طرف خانم عصمت ذكاوت و خانم زينت ذكاوتيان به شركت گازركو واگذار گرديده است

واحد طبقه اول كه در زمان بازديد تخليه بوده بصورت فلت داراي يك اتاق بايگاني و سرويس بهداشتي در ضلع شمال غربي با كف پوش پاركت و ديوارهاي رنگ آميزي شده و سقف كاذب نورپردازي و درب هاي داخلي چوبي مي باشد و طبق سند رسمي اجاره نامه شماره 58484 مورخ 23/09/1360 دفترخانه 258 تهران از طرف خانم عصمت ذكاوت و خانم زينت ذكاوتيان به شركت ال ماگ طبق مفاد اجاره‌نامه فوق به اجاره داده شده است و در سال هاي بعد اجاره بهاء واحد فوق تعديل گرديده است ضمناً مطابق ابلاغ رأي كميسيون ماده صد شهرداري منطقه 6 مورخ 23/4/1383 به شماره 683010264 واحد طبقه اول به مساحت 192.06 مترمربع كه به صورت تجاري مورد استفاده قرار داشته را غير مجاز دانسته و رأي به اعاده محل به كاربري مجاز نموده است.

طبقات دوم و سوم بلوك شرقي بصورت سالن و اتاق و سرويس بهداشتي و حمام و آشپزخانه و تراس مي باشد از قسمت همكف بلوك غربي به راه پله بلوك شرقي دسترسي وجود دارد و طبقات دو و سوم شرقي از محل فوق دسترسي داشت نماي ساختمان سنگ مي باشد بنابر اظهار بلوك غربي طبقات همكف و اول و دوم و يك واحد از طبقه سوم و واحد هاي طبقات دوم و سوم بلوك شرقي در اختيار مستأجر و يك واحد در طبقه سوم بلوك غربي در اختيار مالك قرار داشت و واحد تجاري همكف بلوك شرقي و نيز واحد فوقاني (طبقه اول) طبق اجاره‌نامه‌هاي صدر الاشاره به شركت ال ماگ واگذار شده كه در زمان بازديد تخليه و فاقد بهره بردار ي مي باشد.

طبق استعلام شماره 506.33291 مورخ 8/6/1401 در خصوص ملك به پلاك ثبتي 3526.1107 حسب اعلام معاونت منطقه و با توجه به جانمايي محل توسط متقاضي ،ملك مورد نظر در پهنه s122 شهرسازي مي باشد.

شرق به گذر 32 متري موجود وليعصر و غرب به گذر15 متري موجود و طبق بند 2 ص 627 در طرح ساماندهي خيابان وليعصر قرار دارد و همچنين داراي پروانه شماره 2 مورخ 12/01/1346 و پايان كار شماره 22106 مورخ 12/12/1352 مي باشد

طبق استعلام به شماره 36856/506 مورخ 22/06/1401 در خصوص ملك پلاك ثبتي 3526/1107واقع در يوسف آباد خيابان اكبري پلاك 85 با توجه به اعلام معاونت شهرسازي و معماري اين منطقه به استحضار مي رساند ملك مشتمل بر دو ساختمان شرقي و غربي و داراي صورت مجلس تفكيكي و پايان كار كلي (تصوير پيوست ) بوده كه بناي مجاز برداشت شده ذيل نيز منطبق بر آن مي باشد

زيرزمين منفي يك 16/42مترمربع مسكوني – انبار مسكوني – بلوك غربي

زيرزمين منفي يك 0 8/00 مترمربع مسكوني – راه پله مسكوني – بلوك غربي

همكف 0 8/00 مترمربع مسكوني – راه پله مسكوني – بلوك غربي

همكف 1 93/21مترمربع مسكوني – مسكوني – بلوك غربي

همكف 1 5/92مترمربع مسكوني – انبار مسكوني – بلوك غربي

همكف 3 32/40مترمربع مسكوني – پاركينگ مسكوني – بلوك غربي

همكف 0 87/60مترمربع مسكوني – محوطه مشاعي پاركينگ – بلوك غربي

همكف 0 28/31مترمربع مسكوني – تأسيسات مسكوني – بلوك غربي

همكف 1 233/25مترمربع تجاري – تجاري – بلوك شرقي

همكف 0 17/80مترمربع تجاري – راه پله تجاري – بلوك شرقي

طبقه يك 1 192/06مترمربع مسكوني – مسكوني – بلوك شرقي

طبقه يك 1 23/31مترمربع مسكوني – راه پله مسكوني – بلوك شرقي

طبقه يك 1 244/17مترمربع مسكوني – مسكوني – بلوك غربي

طبقه يك 1 22/52مترمربع مسكوني – راه پله مسكوني – بلوك غربي

طبقه دو 1 241/38مترمربع مسكوني – مسكوني – بلوك غربي

طبقه دو 1 22/52مترمربع مسكوني – راه پله مسكوني – بلوك غربي

طبقه دو 1 212/13مترمربع مسكوني – مسكوني – بلوك شرقي

طبقه دو 1 16/10مترمربع مسكوني – راه پله مسكوني – بلوك شرقي

طبقه سه 1 213/13مترمربع مسكوني – مسكوني – بلوك شرقي

طبقه سه 1 16/10مترمربع مسكوني – راه پله مسكوني – بلوك شرقي

طبقه سه 1 241/38مترمربع مسكوني – مسكوني – بلوك غربي

طبقه سه 1 22/52مترمربع مسكوني – راه پله مسكوني – بلوك غربي

طبقه چهار 0 2/58مترمربع مسكوني – سرويس بهداشتي – بلوك غربي

طبقه چهار 1 6/00مترمربع مسكوني – انبار مسكوني – بلوك غربي

بر اساس رونوشت رأي كميسيون بدوي با شماره رأي 1401090174 مورخ 10/7/1401 شهرداري منطقه 6 تهران ،موارد زير ذكرگرديده است

در مورد تبديل 16.42 مترمربع انبار مسكوني به انبار اداري و 8 مترمربع راه پله مسكوني به راه پله اداري واقع در طبقه زيرزمين با توجه به مغايرت با اصول شهرسازي مستند به تبصره 1 ماده صد شهرداري ظرف مدت قانوني از تاريخ قطعيت رأي رفع خلاف و به صورت مجاز مورد استفاده قرار گيرد

در مورد تبديل 93.21 مترمربع يك واحد مسكوني،120 مترمربع پاركينگ ساختمان،28.31 مترمربع تأسيسات،5.92 مترمربع انبار مسكوني و 8 مترمربع راه پله مسكوني واقع در طبقه همكف به يك واحد تجاري به مساحت 247.44 مترمربع و 8 مترمربع راه پله تجاري مغاير با اصول شهرسازي مستند به تبصره ذيل بند 24 ماده 55 و تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري ظرف مدت قانوني پس از تعطيل سطوح تجاري غير مجاز كليه مستحدثات زائد قلع و جمع آوري و بصورت مجاز مورد استفاده قرار گيرد

در مورد تبديل هفت واحد مسكوني به مساحت 1344.76 مترمربع و 123.07 مترمربع راه پله مسكوني واقع در طبقه اول الي سوم به شش واحد اداري به مساحت 1100.59 مترمربع و 100.55 مترمربع راه پله اداري و يك واحد تجاري به مساحت 244.17 مترمربع و 22.52 مترمربع راه پله تجاري مغاير با اصول شهرسازي مستند به تبصره ذيل بند 24 ماده 55 و تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري ظرف مدت قانوني پس از تعطيل سطوح تجاري غير مجاز كليه مستحدثات زائد قلع و جمع آوري و بصورت مجاز مورد استفاده قرار گيرد

در مورد تبديل يك واحد انبار مسكوني به مساحت 6 مترمربع به يك واحد انبار اداري واقع در طبقه چهارم مغاير با اصول شهرسازي مستند به تبصره 1 ماده صد شهرداري ظرف مدت قانوني از تاريخ قطعيت رأي رفع خلاف و به صورت مجاز مورد استفاده قرار گيرد

8-نظریه کارشناسی:

ارزش ششدانگ ملك بدون احتساب سرقفلي و حقوق مكتسبه واحد تجاري به مبلغ 920.000.000.000 ريال معادل نود و دو ميليارد تومان برآورد و اعلام مي گردد.

قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده:920/000/000/000 ریال معادل نود و دو ميليارد تومان

بنابراین مقررگردید 6 دانگ ملکیت پلاک فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 از ساعت 09:00 الی 09:00 ازطریق مزایده حضوری در اتاق اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در تهران خبابان سپهبد قرنی بفروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدفروخته خواهدشد.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزوقبض آن رابه این اجراء تحوبل نمایددرغیراینصورت ده درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

اجرای احکام مدنی شعبه 18 مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/16