یک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 87.30

150000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000512694
شماره آگهی:
140168460000558626
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

موضوع مزایده دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 15056فرعی از 115 اصلی مفروز ومجزی از 1048فرعی از اصلی مذکور واقع دربخش 12 ناحیه 02 ثبت شهرری

 

خواهان ناصر قائم پناه فرزند رضا قلی با وکالت خانم ناهید اصغر زمانی وسیاوش غریبی

خوانده کریم قائم پناه فرزند رضا قلی

 

احتراماً، بازگشت به قرار كارشناسي صادره در پرونده اجرايي كلاسـۀ 0100792 در خصوص ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 15056 فرعي از 115 اصلي واقعدر بخش 12 تهران، پس از بازديد از ملك مورد تعرفه به نشاني: تهران- ياخچي آباد- خيابان بهمن يار- نرسيده به چهارراه آموزگار- پلاك 183 و ملاحظه و بررسي اسناد و مدارك موجود ابرازي و انجام بررسيهاي لازم، گزارش كارشناسي به شرح زير باستحضار مي رساند:

 

1) استعلام ثبتي:

ششدانگ زمين با بناي احداثي به شماره 15056 فرعي از 115 اصلي مفروز و مجزي شده از 1048 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 12 تهران به مساحت 87.30 مترمربع مشخصات مالكيت: مالكيت كريم قائم پناه مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 0422902 سري ب سال 85 كه در صفحۀ 340 دفتراملاك جلد 1219 ذيل شماره 286245 ثبت گرديده است. مالكيت ناصر قائم پناه مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 0422903 سري ب سال 85 كه در صفحۀ 353 دفتراملاك جلد 2239 ذيل شماره 549463 ثبت گرديده است. با عنايت به نظريه كارشناسان و گواهي شهرداري مبني بر احراز عدم قابليت افراز ملك مورد تقاضا طي نامه 4018413 مورخ 8/6/1400 صادر شده است و طي ابلاغ شماره 4019181 مورخ 14/6/1400 به مالكين اخطار شده است.

– در نامه صادره از شهرداري منطقه 16 تهران به تاريخ 19/4/1401 آورده شده است كه، همكف يك واحد تجاري به مساحت 87.69 مترمربع، يكباب بدون فعاليت به متراژ 8.61 مترمربع در همكف (داراي خلاف) طبقه اول به متراژ 90.60 مترمربع يك واحد مسكوني مي باشد. داراي توافق تثبيت توسعه تجاري به شماره 47274 مورخ 3/7/93 به متراژ 54.19 مترمربع در همكف و متراژ 24.50 مترمربع تجاري مجاز و 8.61 مترمربع راه پله مسكوني در همكف و يك واحد مسكوني به متراژ 90.60 مترمربع در طبقه اول مي باشد.

 

2) شرح بازديد و مشخصات فنّي و ظاهري:

در وضع موجود ساختماني دو طبقه شامل طبقه همكف جهت دو باب مغازه به پلاك هاي آبي 183 و 185 شهرداري و طبقه اول جهت يك واحد مسكوني با درب ورودي نفررو آهني به پلاك آبي 187 شهرداري قرار گرفته است. مغازه به پلاك 183 بمساحت داخلي حدود 12.50 مترمربع، درب ورودي كركره برقي ريموت دار، بر داخلي به طول حدود 2.50 متر به خيابان بهمن يار، عمق حدود 5 متر، ارتفاع از كف تا سقف حدود 2.80 متر در زمان بازيد غير فعال و مقفول مشاهده گرديد. مغازه به پلاك 185 شهرداري بمساحت حدود 88 مترمربع، درب ورودي شيشه سكوريت با كركره برقي ريموت دار، بر داخلي به طول حدود 4.50 متر به خيابان بهمن يار، عمق حدود 15.30 متر، ارتفاع از كف تا سقف حدود 2.80 متر، كفپوش سنگ، ديوارها تا سقف سراميك، داراي انشعابات شهري برق سه فاز و آب و گاز مشاعي و در زمان بازيد داير و مشغول به فعاليت شغل تراشكاري مي باشد. واحد مسكوني طبقۀ اول شامل سالن كه با استفاده از پارتشين به دو قسمت تبديل گرديده، سرويس بهداشتي و آبدارخانه مي باشد. كفپوش سراميك، پوشش بدنۀ ديوارها گچ و رنگ و داراي انشعابات شهري آب،برق و گاز مي باشد.

 

توضيح ضروري كارشناس:

در مورد حدود، دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس به استحضار مي رساند تاييد صحت اصالت مستندات ابرازي و ادعاهاي طرفين پرونده بر عهده ارائه دهنده و اظهار كننده بوده و خارج از صلاحيت كارشناس بوده و نظريه تقديم شده در چارچوب قرار كارشناسي صادره و بر اساس تصوير مستندات ابرازي و موجود در پرونده مي باشد و فارغ از بررسي هاي مربوط به موضوعات به شرح بين الهلالين( «صحت و اصالت و اعتبار و مطابقت اسناد و مدارك موصوف» و «احراز مالكيت ها و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقو قي» ، «هرگونه ديون و تعهدات اعم از مالي و غيرمالي متوجه ملك و ذيربطان موضوع» ، « احراز هرگونه تعارض اسناد مالكيت و هرگونه ممنوعيت اعم از قانوني، شهرسازي و موارد نظير متوجه ملك موصوف» و « توافقات عادي و رسمي احتمالي گذشته و آتي في مابين اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به ملك موضوع كارشناسي ») لذا بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين گزارش، اسناد و مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود و يا در مدارك و مستندات ابرازي تغيير ايجاد شود به گونه اي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، رسيدگي به آنها خارج از اين حدود و صلاحيت بوده و تجديد نظر در اين گزارش ضروري و لازم مي باشد و در صورت لزوم حسب دستور و صلاحديد مقام محترم قضائي و پس از اجراي تشريفات قانوني اظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت .

 

 

3) نظريه كارشناسي:

با عنايت به مراتب مذكور و در نظر گرفتن مشخصات فيزيكي و مطالعات و معاينات فنّي و بررسيهاي صورت گرفته و موقعيت و كاربري ملك و بافت منطقه و زيربنا و عمر ساختمان و جهات موثر در ارزيابي و با در نظر گرفتن حقوق متصوره به همراه متعلقات و منضمات و ملحقات آن بدون احتساب هرگونه بدهي و بازداشتي و ترهين و تعهد و انتساب آن در هر بخش و به هر شخص حقيقي يا حقوقي و سازمان و اداره اي و منع قانوني احتمالي و آراء كميسيون ماده صد و ادعاي سازمان ها و ادارات تابعه مانند شهرداري، دارايي، سازمان زمين شهري و اوقاف و… مبني بر وجود بدهي و يا تملك آن و در صورت اصالت اسناد، ارزش پايه مزايده ششدانگ ملك به پلاك ثبتي 15056 فرعي از 115 اصلي با مشخصات فوق الذكر شامل عرصه و اعيان (مسكوني و تجاري)، جمعاً به مبلغ 150.000.000.000 ريال معادل پانزده ميليارد تومان برآورد و اعلام مي گردد.

و پس از بازديد در روز شنبه مورخ 1401/11/01 از ساعت 11 الی 12 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ 10% از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 % ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد %

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/01