یک قطعه باغ

رایگان

توضیحات

9909988110500488

140028460000085020
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت دوم: ( دستور فروش)

مورد مزایده :  يك قطعه باغ ماترك مرحوم تراب منوچهري

در پرونده کلاسه 9901501  اجرایی طی رأی صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی همدان – شعبه 3 اجرای احکام مدنی

خواهان: 1- بتول  2- پروين  3- جعفر 4- مريم  5- محمد6- عباس همگی منوچهري فرزندان تراب با وكالت آقای جمشيد شجاعي تبار

خوانده : 1- طوران منوچهريان2- علي آقا منوچهري فرزند تراب

آدرس مورد مزایده : همدان- میدان عباس آباد-انتهای جاده باغات فخر آباد-1200 متری میدان عباس آباد -1250 متری حیدره

مالک : وراث مرحوم تراب منوچهري

مورد مزایده : يك قطعه باغ به شماره پلاك (1/620) ششصد و بيست فرعي از يك اصلي حومه بخش سه همدان به مساحت حدود (نه هزار و ششصد و هفتاد 9670 متر مربع) اعياني باغ شامل چهار اصله درخت گردو پانزده 15 اصله درخت زرد آلو – هشتاد 80 اصله درخت بادام و يك اصله درخت گلابي ميباشد مشخصات مندرج در سند ارائه شده به شرح ذيل شمالا در امتداد ديوار مورد ثبت محدود است به جاده باغات كمرزيزه كه در كنار جوي سيد عبور مي كند، غربا در امتداد جوي اشتراكي با مجاور تلافي آن به شاهجوي باغات كمريزه محدود است باغ ملكي هاشم – جنوبا در امتداد شاه جوي باغات كمريزه شرقا در امتداد جوي اشتراكي … كاملا با محل ملك معرفي شده مطابقت مي نمايد. موقعيت باغ و مساحت آن با نقاط يو – تي – ام U.T.M  در (جهات اربعه) ثبت گرديد. طبق مساحي صورت گرفته مساحت باغ حدود يك هكتار (نه هزار و ششصد و هفتاد 9670 متر مربع) تعيين گرديد.  ارزش ملك فوق با ملاحظه مساحت، موقعيت و كيفيت زمين و اعياني آن و ساير عوامل مؤثر در قيمت گزاري در تاریخ کارشناسی 1400/3/22 مبلغ  بيست و يك ميليارد و دويست و هفتاد و چهار ميليون تومان میباشد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن درتاریخ 17-9-1400ساعت 8.30 تا 9صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت  قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات    

اطلاعات بیشتر

مهلت

درتاریخ 17-9-1400ساعت 8.30 تا 9صبح