یک قطعه باغ

10000000

توضیحات

9909988166000016

140028460000084298
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مـزایـده نوبت سوم : (تقسیم ترکه)

مورد مزایده : یک قطعه باغ میوه واقع در روستای سیاه کمر

در پرونده کلاسه 9901279 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی همدان شعبه 2 اجرای احکام مدنی

خواهان: اقدس زنگنه فرزند سيف الله

خوانده: -علیرضا2-رضا3-کبری 4-فاطمه همگی زنگنه فرزندان سیف الله

آدرس مورد مزایده : همدان- روستای سیاه کمر

مورد مزایده : یک قطعه باغ میوه شامل زمین باغ بمساحت حدود دو هزار متر مربع میباشدکه اعیانی های ان یکباب ساختمان بمساحت 15.5 متر مربع – استخر بمساحت 62 متر مربع دو حلقه چاه دستی مجاور هم به عمق 12 متر و درختان سیب 84 اصله – زردآلو 15 اصله – آلوسیاه 14 اصله – هلو 5 اصله میباشد  در تاریخ کارشناسی 21-6-1400 ارزش این ملک با ملاحظات مساحت ،موقعیت ، کیفیت زمین و اعیانی های آن حدود 10.000.000.000ریال میباشد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن اقدام می نماید. به تاریخ 10-9-1400  ساعت 8 تا 8.30صبح  محل برگزاری مزایده دادگستری کل استان همدان -طبقه اول- واحد مزایده می باشد . مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز نماید.  متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست اصل کارت ملی و  یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد  که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند. 

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات همدان جهت الصاق در محل

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 10-9-1400  ساعت 8 تا 8.30صبح