یک قطعه باغ محصور با دیوار بلوکی فیروزکوه

3500000000

توضیحات

140047920000005147

140091460000565966
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص کلاسه اجرایی 0000272 و 0000305 دعوی خانم اکرم عبدالهی با وکالت آقای امیر مصطفی رضوانی به طرفیت آقای محمدرضا عبدالهی جلسه مزایده ای در مورخه 1400/11/04 ازساعت 10 صبح الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش ملک مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از ملک واقع در فیروزکوه – روستای مزداران پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشودو پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد. طرفین هم حق شرکت در مزایده را دارند. تعیین مبلغ واریزی پس از انجام مزایده با اجرای احکام مدنی می باشد در صورت تعیین درصدی از کل مبلغ مزایده ، برنده مزایده مکلف به واریز آن در همان روز می باشد و الباقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ واریز شده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . مزایده راس ساعت 10 صبح شروع می شود.ضمناً درصورتیکه مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

 

لیست اموال موضوع مزایده:

فروش 6 دانگ از یک قطعه باغ محصور با دیوار بلوکی به مساحت حدود 370 متر مربع دارای درخت گردوی 30 ساله و همچنین دارای یک دستگاه بنای سر باغی بمیزان 40 متر مربع ، فاقد پلاک ثبتی متعلق به آقای محمدرضا عبدالهی فرزند عباس در روستای مزداران که ارزش شش دانگ ملک فوق مطابق نظر کارشناس جمعا به مبلغ 350/000/000 میلیون جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.

                مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه – مظاهر اسفندیار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/04 ازساعت 10 صبح الی 10/30 صبح