یک قطعه باغ رباط کريم ميدان امام خميني

12000000000

توضیحات

9909980259500697

140091460000569870
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول

به موجب پرونده کلاسه اجرايي 0001458 به نفع مهران چاکي فرکوش با وکالت پوريا نادري و پرستو خوئيني به ضرر محکوم عليهم ورثه آقاي ارشد چاکي فرکوش (مهرداد چاکي فرکوش -مهربان فرکوش -سکينه شاهرخ نيا )که محکومند به فروش پلاک ثبتي به شماره 312فرعي از 156اصلي مفروز از 44فرعي و تقسيم ثمن حاصله به نسبت سهم و مبلغ 5درصد محکوم به بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است دفترچه مالکيت اداره ثبت به شماره ورقه 934379پلاک ثبتي فوق واقع در قريه سفيدار رباط کريم دفتر 63شماره ثبت 9427اعياني شش دانگ يک قطعه باغ به مساحت 345متر مربع قطعه 48تفکيکي خرداد1353به نام سفيداري صادر و نهايتا به مرحوم ارشد چاکي فرکوش منتقل شده است شمالا بطول 10متر به خيابان 8متري احداثي شرقا بطول 34/50متر به قطعه 49تفکيکي جنوبا بطول ده متر مرزيست به اراضي مشاعي قريه سفيدار غربا بطول 34/50متر به قطعه 47تفکيکي و گواهي پايانکار شهرداري رباط کريم به شماره پرونده 12582مورخ 92/4/2در خصوص پلاک ثبتي 312فرعي از 156اصلي که اعلام نموده در محدوده خدماتي با کاربري اداري انتظامي و تراکم 150است و گذر 8متري به 14متري تبديل شده است و لذا 30متر مربع تعريض دارد و 18متر مربع در مساحت تعريض بنا احداث شده و مابقي زمين است و مساحت باقيمانده پس از رعايت اصلاحي 315متر مربع است .29/70متر مربع سرايداري و نگهباني و184/92متر مربع سالن دارد.ساختمان مذکور واقع در رباط کريم ميدان امام خميني (پشت پاسگاه قديم)خيابان صنعت دوم پلاک 20بصورت سالن و سرايداري و نگهباني است و سرمايش کولر آبي  و گرمايش بخاري است و داراي انشعاب آب و برق و گاز است ولي رگلاتور گاز جمع آوري شده و قبوض آن پرداخت نشده و ملک اوقافي و احتمال بدهي به اوقاف دارد. بهاي عرصه و اعيان ساختمان به ميزان 12/000/000/000ريال معادل يک ميليارد دويست ميليون تومان برآورد ميگردد که در مورخ 1400/11/2 از ساعت 8 صبح الي 9 صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، طبق ماده 129قانون اجراي احکام مدني در صورتي که پرداخت بهاي اموال به وعده قرارگردد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/2 از ساعت 8 صبح الي 9 صبح