یک قطعه باغ تحت شرب آب چشمه بمساحت 4311متر مربع متشکل از درختان انار بادام و گردو مثمره با سنین مختلفواقع در روستای بورنجان کازرون

471755000

توضیحات

شماره پرونده:
9109987123700354
شماره آگهی:
140012460000257248
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كازرون
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کازرون به موجب محتویات پرونده 0001217 الف آقای فربود جعفری وثیقه گذار محکوم علیه محمود مسرور در موعد مقرر نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام ننموده لذا به موجب قرار صادره از دادستان محترم شهرستان کازرون حکم به ضبط وجه الوثاقه صادر گردید لذا با تجویز مواد مندرج در قانون اجرای احکام حقوقی مصوب سال 1356 و حسب دستور دادیار اجرای احکام کیفری کازرون در نظر دارد یک قطعه باغ تحت شرب آب چشمه متشکل از درختان انار بادام و گردو مثمره با سنین مختلف که سهم مالک به عنوان ضامن پرونده به صورت مشاع در پلاک 117/46 به مالکیت فربود جعفری که میزان مالکیت وی برابر است با 2سهم مشاع باستثنا یک هشتم قیمت عرصه و اعیان از نه سهم سهام از 2سهم از 8سهم سهام 3دانگ از ششدانگ پلاک(85/177336)معادل 4311متر مربع میباشد واقع در روستای بورنجان کازرون که توسط کارشناس ارزیابی و به مبلغ 9484200000 ریال قیمت گذاری گردیده است را از طریق مزایده به فروش می رساند لذا بدین وسیله به اطلاع عموم می رساند کسانیکه مایل به خرید باشند در روز پنجشنبه 1400/11/28ساعت ده صبح در این اجرا حاضر و قیمت های پیشنهادی خود راارائه نمایند .مزایده از قیمت 471755000 ریال شروع و شخصی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید برنده مزایده و موظف به پرداخت ده در صدقیمت پیشهادی در جلسه مزایده خواهد بود. مزایده با حضور نمایند دادستان برگزار خواهد شد.محکوم له نیز می تواند مانند سایرین در خرید شرکت نماید. حضور متقاضیان در این جلسه آزاد می باشد و میتوانند جهت اطلاع بیشتر از وضعیت ملک مذکور تا پنج روزقبل از تاریخ فوق به این اجرا مراجعه نمایند.این آگهی به استناد ماده185 قانون اجرای احکام حقوقی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج و منتشر می گردد.

دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای کازرون

سیدمحمد جعفر رضوی اصل

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/28ساعت 10 صبح