یک قطعه باغ به مساحت 1250 متر

153750000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920000012370
شماره آگهی:
140191460000579467
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/11/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي به موجب دادنامه 140191390002687955 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار له آقای محمد رضا خان بیگی ومحکوم علیه . آقای محمود محمدخان بيگي فرزند علي اكبر به نشاني استان تهران – شهرستان شهريار – شهريار – -خيابان وليعصر كوچه موسي لو پ 49 روبروي پاركينگ قائم منزل علي اكبر محمدخان بيگي2-. آقای خديجه درخشان فرزند محمدمحسن به نشاني استان تهران – شهرستان شهريار – شهريار – خيابان وليعصر كوچه موسي لو پ 49 روبروي پاركينگ قائم منزل علي اكبر محمدخان بيگي3. آقای محسن محمدخان بيگي فرزند محمدحسين به نشاني استان تهران – شهرستان شهريار – شهريار – خيابان مصطفي خميني كوچه پرويز خاني نبش كوچه پلاك 364 طبقه دوم و سوم4 . آقای پروين محمدخان بيگي فرزند علي اكبر 5. آقای سعيد علي قلي فرزند داوود 6 آقای سيما محمدخان بيگي فرزند علي 7. آقای مهين بغدادي فرزند حسن 8. آقای الهام محمدخان بيگي فرزند محمدحسين 9. آقای محمدحسن محمدخان بيگی 10. آقای سپيده محمدخان بيگي فرزند علي11. آقای بهناز محمدخان بيگي فرزند علي اصغر به نشاني استان تهران – شهرستان شهريار – شهريار – ميدان فرمانداري كوچه عدالت پلاك 41 طبقه 2 منزل بهزاد ولي12. آقای مهرانگيز محمدخان بيگي فرزند علي اصغر 13. آقای مهدي محمدخان بيگي فرزند عبدالكريم 14. آقای ناهيد شفاف زمردي فرزند هاشم 15 .آقای محمد محمدخان بيگي فرزند عبدالكريم16. آقای عباس محمدخان بيگي فرزند علي اكبر17. آقای سياوش علي قلي فرزند داوود 18. آقای ابراهيم علي قلي فرزند داوود19-آقای مهرناز محمدخان بيگي فرزند علي اصغر20. آقای مهناز محمدخان بيگي فرزند علي اصغر21.آقای زبيده محمدخان بيگي فرزند عبدالكريم 22. آقای نرگس محمدخان بيگي فرزند عبدالكريم 23. آقای شهين محمدخان بيگي فرزند علي اكبر 24. آقای زهرا بستان دوست نيك فرزند سيدحسين 25. آقای عباس محمدخان بيگي فرزند علي اصغر26. آقای فاطمه كمال خوش اخلاق فرد فرزند حسين27. . آقای اشرف شفاف زمردي فرزند هاشم ب28. آقای ليلا محمدخان بيگي فرزند محمدحسين29-حسین رهنما 30- خانم فرشته رهنما اصالتا و ولایتا از طرف خانم زهرا رهنما 31- خانم فاطمه رهنما که محکوم هستند به دستور فروش دو سهم مشاع به استثنای ثمن اعیانی از شانزده شهم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1250 متر مربع به انضمام دو سهم از 5 سهم ثمن اعیانی از ششدانگ پلاک ثبتی 51 فرعی مفروز از پلاک 50 اصلی شهریار به میزان اصلی واقع ن که محکوم است به دستور فروش فروش پلاک ثبتی 50/51 یک قطعه به عنوان مال وتقاضاي توقيف وفروش آن که پس از ارجاع امر به کارشناس جهت ارزيابي واظهار نظر کارشناس منتخب که باتوجه به وضعيت اعياني كه در آن ساختمان تخريب شده و فاقد درخت مي باشد ، عملا فاقد ارزش معاملاتي بوده و ارزش اعياني ملك از بين رفته است . با توجه به موقعيت ملك در شهر ، سند مالكيت ، فاصله از خيابان اصلي و دسترسي قيمت هر متر مربع 123 ميليون ريال اعلام ميشود كه قيمت كل ملك برابر 153750000000 ريال اعلام ميگردد که قیمت پایه مزایده مورد ارزيابي قرار گرفت که پس از ابلاغ نظر کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گرديد روز سه شنبه مورخ 1401/11/18ساعت 9 صبح در محل شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهريار از طريق مزايده به ميزان مبلغ محکوم به فروش رسد، لذا طالبين ميتواننددر صورت تقاضا پنج روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال بازديد ودر صورت تمايل با داشتن ده درصد از پايه کارشناسي بصورت چک تضمين شده بانک ملي در مزايده شرکت ومال به بالاترين قيمت پيشنهادي به ميزان مبلغ محکوم به، به فروش خواهد رسيد وبرنده مزايده مالک پلاک موصوف برابر مقررات ثبتي خواهد شد که پس از مشخص شدن برنده مزايده ،وي ميبايست مبلغ ده درصد از قيمت فروش مال را في المجلس به حساب سپرده دادگستري شهريار واريز ونسخه اي از فيش واريزي را به اين اجرا ارائه نمايدکه پس از عدم وصول اعتراض ظرف مهلت قانوني وتاييد دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال پلاک به ميزان مبلغ محکوم به، بنام برنده مزايده برابر مقررات ثبتي معمول خواهد شد وبرنده مزايده مالک پلاک ثبتي مذکور خواهد بود.مال مورد مزايده به ادرس شهریار – بلوار کلهر – روبروی اداره اوقاف پشت املاک سعید و ملک مذکور و باتوجه به وضعيت اعياني كه در آن ساختمان تخريب شده و فاقد درخت مي باشد ، عملا فاقد ارزش معاملاتي بوده و ارزش اعياني ملك از بين رفته است.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم – فرزاد باباعباسي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18