یک قطعه باب ساختمان 3 طبقه به مساحت300 متر

69000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920009711611
شماره آگهی:
140191460000564304
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام كيفري بخش رودهن
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول(نوبت اول)

در خصوص پرونده کلاسه 0100464 یک قطعه باب ساختمان 3 طبقه به پلاک ثبتی 26993 از 1796 فرعی از 9 اصلی به مالکیت آقای مرحوم نور اله علی همتی به عنوان مال الارث محکوم علیه متواری (شراره علی همتی)در پرونده معرفی گردیده که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح آتی توصیف و ارزیابی و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید :

آپارتمان واقع در رودهن شرک نور –بعد از دفتر مدیریت –پلاک 7-*شامل 3 باب آپارتمان 100متری به همراه پارکینگ و انباری و موتورخانه و حیاط به پلاك ثبتي شماره 26993 از 1796 فرعي از 9 اصلي به مساحت (300 متر مربع) که شامل 3 واحد مسکونی با متراژ100 متر مربع به مالكيت آقاي (مرحوم)نور اله علی همتی دارای قرار داد بین شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه تهران فاقد پایان کار و پروانه ساختمانی و سند رسمی است. نظريه كارشناسي: که با توجه به موارد فوق و بدون در نظر گرفتن احراز اصالت سند – اثبات هر گونه مالکیت وانتساب آن به هر شخص حقیقی یا حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی واحتمال هر گونه مغایرت های مربوط به حدود ثبتی ملک و نداشتن هر گونه منعی از جهات قانونی و شرعی برای خرید و فروش و نقل وانتقال سند و بلا معارضی بودن و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات و دیونی که ممکن است به ارگانها و یا ادارات دولتی و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشد لحاظ گردیده است ، در حال حاضر ملك مذكور به مساحت 300 متر مربع به مبلغ 000/000/000/69 ريال معادل شش میلیارد و نهصد میلیون تومان برآورد و اعلام مي گردد. که قیمت پایه مزایده بوده ، مزایده از این قیمت آغاز و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد . شرکت در مزایده برای عموم آزاد بوده ومتقاضیان می توانند برای بازدید مال موضوع مزایده از پنج روز پیش ازتاریخ مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام دادگاه رودهن از اموال بازدید نمایند . برنده مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و نقداً و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید درغیر این صورت مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورت مواجهه روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه جلسه مزایده در اولین روز کاری بعد از آن درهمان مکان و زمان برگزار می گردد . پیشنهاد می گردد خریداران محترم به منظور تسهیل مراحل اداری ، در هنگام خرید میزان ده درصد مبلغ پایه را به صورت چک رمز دار به همراه داشته باشند .

زمان مزایده : 24/11/1401 ساعت 10 الی 11 مکان : دفتر اجرای احکام کیفری دادگاه رودهن

قاضي شعبه اجراي احكام كيفري بخش رودهن – حامد رحمانيان

استان تهران – رودهن – خيابان پاسداران – كوچه وصال

اطلاعات بیشتر

مهلت

24/11/1401