یک فقره سیم کارت

220000000

توضیحات

9609982146400793

140068460000490619
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه3 تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

آگهی مزایده یک فقره سیم کارت  :

پیرو آگهی شماره  9910462147900006 آگهی مذکور به شرح زیر ذیل اصلاح می گردد، در پرونده اجرائی به شماره کلاسه بایگانی 2ج/970704 با توجه به صدور دستور قضائی مراحل مزایده انجام میشود

با در نظر گرفتن مفاد ماده 118 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه سال 1356 اطلاعات لازمه به شرح ذیل اعلام می گردد .

1- نام و نام خانوادگی مالک سیم کارت پروین غلامی مطلق

2-محل مال مورد مزایده:تهران خیابان ملاصدرا خیابان پردیس خیابان زاینده رود شرقی دادسرای ناحیه 3 تهران شعبه دوم اجرای احکام

3- یک فقره سیم کارت تلفن همراه به شماره 09122095080  به مبلغ کارشناسی 220/000/000ریال

4-روز مزایده یکشنبه به تاریخ 11400/11/3ساعت 10 صبح الی 11صبح  و محل مزایده در اتاق دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ونک تهران می باشد .

مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که با لاترین قیمت را پیشنهاد نماید ، فروخته خواهد شد و 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی را خریدار مکلف است ، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب بانکی 2171299042004 نزد بانک ملی ایران شعبه مجتمع قضائی میرداماد کد 1116 واریز و اصل قبض را به این اجرای احکام تسلیم نماید ف در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد ، ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است .

 دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ونک تهران – حبیبه رحیمی

 رونوشت :

1- مدیر محترم دفتر کل دادسرای ونک تهران برای الصاق یک نسخه آگهی مزایده در تابلو اعلانات ارسال می شود .

2-نماینده محترم دادستان جهت اطلاع

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/3ساعت 10 صبح الی 11صبح