یک فقره سیم کارت

300000000

توضیحات

9709983057501335

140001460000140371
شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چهارباغ

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول نوبت اول

 احتراماً عطف به ابلاغ کارشناسی موضوع مذکور به شماره 1400011000017782901 مورخه 1400/09/13 ارزش پایه کارشناسی خط تلفن همراه مورد اشاره (09121799132) ، خط همراه اول دائمی تهران کار کرده ، به مبلغ سیصد میلیون ريال (300/000/000 ريال ) ارزیابی میگردد، لازم به توضیح است که مبلغ ارزیابی شده صرف نظر از هرگونه بدهی احتمالی خط مذکوراست . همچنین لازم به ذکر است باتوجه به اعلام تلفنی آن شعبه محترم مبنی بر معاضدتی بودن کارشناسی ، لزومی به پرداخت هزینه کارشناسی از سوی متقاضی نمیباشد.اجرای کیفری چهار باغ به فروش خواهد رفت کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد و برنده مزایده موظف است 10درصد قیمت خرید را نقدا  در محل مزایده تودیع نماید. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود مبلغ  سیصد میلیون ريال (300/000/000 ريال ) می باشد تاریخ مزایده روزیکشنبه مورخه  1400/10/26 ساعت12  دفتر اجرای احکام کیفری چهار باغ می باشد.


منشي شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چهارباغ – زهرا علي آبادي

استان البرز – چهار باغ – روبروي شهرداري چهار باغ – پشت بانك ملي – ساختمان شهرداري قديم

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/26 ساعت12