یک فقره سیم کارت

340000000

توضیحات

9409982161200091

140068460000492419
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مال منقول

درخصوص پرونده اجرایی کلاسه9900182/ج ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه47 دادگاه حقوقی تهران له خانم صغری مومیوند علیه بهروز تقدیسی که به پرداخت مبلغ 5/970/288/983ریال بابت محکوم به ومبلغ 298/514/449ریال بابت نیم عشردولتی محکوم شده است وجهت استیفاء محکوم به خط تلفن همراه شماره 09121331650 از محکوم علیه توقیف وتوسط احد از کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است.نظریه کارشناسی:باتوجه به بررسی های بعمل آمده ووضعیت فعلی بازار ارزش پایه خط سیم کارت شماره 09121331650 بمبلغ 340/000/000ریال اعلام وبرآورد می گردد.مقرر گرديد خط تلفن همراه اول فوق الذکر موصوف درروز سه شنبه  مورخ 1400/10/28 ساعت  10:30 صبح  در اتاق مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر تهران به آدرس تهران خ شیخ بهائی خيابان دوازده متری اول طبقه اول مجتمع قضايي شهيد صدراز طریق مزایده به فروش می رسد ، قيمت خط تلفن همراه  از پايه بهاي ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و به شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد بهاء ( آخرین مبلغ پيشنهادي ) نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم خریدار مزایده می باشد .

مدير شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضایی صدر-ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28 ساعت  10:30 صبح