یک فقره سیم کارت 09128383041

80000000

توضیحات

9909981735100823

140091460000573684
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سي و دو (كميته) شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول”

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 641 موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 1400/0000378 /ج اجرای احکام مجتمع شماره 32 شورای حل اختلاف تهران له مرتضی کاردان پور طهرانی علیه آقای حسن اسد پور درزگاه. محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته وتاخیر و خسارات دادرسی و هزینه های اجرایی و نیم عشر اجرائی. علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل را معرفی نموده است.  1-    دو رشته سیم کارت تلفن همراه به شماره 09125046650 کارکرده، 130.000.000 ریال به همراه بدهی و شماره سیم کارت09128383041به مبلغ 80/000/000ریال مزایده از ساعت11 الی11/30مورخ 1400/10/27 در نشانی تهران،ابتدای خیابان شریعتی کوچه بیرجند مجتمع شهید آیت الله مصطفی خمینی  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 32 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً  کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد. همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/27 ساعت 11 الی 11/30