یک فقره سیم کارت 09125930848

71000000

توضیحات

9609980944100273

140091460000571952
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

روابط عمومی دادگستری استان تهران (دایره نشرآگهی) نوبت اول

درخصوص پرونده اجرایی به کلاسه 98/1537 محکوم علیه آقای حمید دهنوی محکوم است به پرداخت مبلغ  90/840/000 ریال اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر در تادیه وهزینه دادر سی و … در حق محکوم له آقای محمد رضا برخورداری شریف آباد و هزینه نیم عشر اجرایی در حق دولت که در راستای استیفای مطالبات محکوم له تلفن همراه به شماره 09125930848  متعلق به محکوم علیه توقیف و پس از  کارشناسی و ابلاغ آن به طرفین پرونده و عدم اعتراض به نظریه  کارشناسی از سوی متداعیین در فرجه  قانونی وبارعایت ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی توسط کارشناس رسمی دادگستری 71/000/000 ریال برآورد قیمت شده است و به فروش گذاشته می شود .

با توجه به مراتب فوق وقت مزایده مورخ :  1400/10/20 ساعت 15:00 الی15:30 عصر تعیین و محل برگزاری مزایده به نشانی تهران –نظام آباد-خیابان آیت اله مدنی-چهارراه حسینی-نبش کوچه یعقوبی در واحد اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 7می باشد .

کسانی که قصد شرکت در مزایده دارند می با یست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس  طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی در وجه شرکت کننده به واحد اجرا تحویل دهند.برنده مزایده موظف است باقیمانده ثمن معامله را ظرف حد اکثر یک ماه در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت نماید درغیر اینصورت ده درصد تودیع شده به نفع دولت ضبط می گردد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/20 ساعت 15:00 الی15:30 عصر