یک فقره سیم کارت 09124448287

190000000

توضیحات

9909981027600640

140091460000576205
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 176بشماره دادنامه 9909971027601097و کلاسه اجرایی 0000802/ج2 اجرای احکام مجتمع شماره 8و4 شورای حل اختلاف تهران محکوم له میلاد تیموری و  محکوم علیه عاطفه ابراهیمی محکوم است به پرداخت مبلغ 44/625/000ریال بابت اصل خواسته و نیم عشر اجرایی وهزینه کارشناسی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است یک خط تلفن همراه به شماره 09124448287که مقرر گردید مزایده از ساعت 16 مورخ 1400/10/25روزشنبه در آدرس : تهران میدان امام حسین خ دماوند اول وحیدیه خ شهید داوودی مجتمع شماره 8و4 تهران طبقه همکف اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 8برگزار واموال از طریق مزایده به فروش میرسد واز قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ 190/000/000ریال شروع وبه هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد که 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ والباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول وپس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . ضمنا کلیه هزینه های انتقالی مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است.

 

                                                                                    مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 8 تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 16 مورخ 1400/10/25ر