یک فقره سیم کارت 09123669883

125000000

توضیحات

9809982612900464

140001460000142216
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده دادگستري شهرستان كرج

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول-نوبت اول

به موجب پرونده كلاسه 983251صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي خانواده كرج لها: طاهره ثابت گوراب پسي فرزند عبدالحسين عليه آقاي مچيد دوستي توسه چالکي فرزند کاظم. محكوم عليه محكوم است به پرداخت114 قطعه سکه تمام بهار آزادي بابت مهريه در حق محكوم له ومبلغ پنج درصدازهزينه اجرايي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به وهزينه اجرايي يک خط تلفن ثابت متعلق به نامبرده مي باشد،ازسوي اين اجراتوقيف وتوسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف وارزيابي شده ومقرر است در مورخ10/23 /1400از ساعت 8 الي9در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده ازمبلغ125/000/000ريال نظريه كارشناسي شروع مي شود وبه هر شخص حقيقي وحقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهدشدده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك هفته از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدارمنتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديدمي گرددكليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت ومكان برگزار خواهد شد مال مورد مزايده وبهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:خط تلفن همراه اول-دائمي به شماره 09123669883 کارکرده-معمولي ميباشد.براساس بررسي هاي بعمل آمده و استعلامات انجام شده قيمت پايه خط مذکور صرف نظر از هرگونه بدهي احتمالي مبلغ 125/000/000 ريال معادل دوازده ميليون و پانصدهزارتومان برآورد ميگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

10/23 /1400از ساعت 8 الي9