یک فقره سیم کارت تهران

7000000

توضیحات

9809981026000856

140091460000568464
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 40001269ج آقای منصور اصلاحی محکوم گردیده اصل خواسته به مبلغ 75/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه در حق آقای علی شعبانی پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09128425272 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 70/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/10/21 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/21 ساعت 16:00