یک فقره سیمکارت

200000000

توضیحات

9909980934500603

140091460000569926
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                            بسمه تعالی                                       

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 227بشماره دادنامه 1425 موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 0000508اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران له خدیجه گنجی اقدم  وعلیه حسین منصوری  محکوم است به پرداخت مبلغ 315/631/172ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 10/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول/غیر منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : خط به شماره 09123774008مزایده از ساعت 11.45الی 12:00  مورخ 1400/10/22 روز چهارشنبه به آدرس شهرک اکباتان بین فاز یک و دو جنب اورژانس 115 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد از قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 200/000/000 شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار ظرف مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

11.45الی 12:00  مورخ 1400/10/22