یک فقره سیمکارت

100000000

توضیحات

9909980932501212

140091460000569230
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                             بسمه تعالی                                       

آگهی مزایده اموال منقول

 

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 206 بشماره دادنامه 501558 موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 0000238 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران محکوم له خدیجه نوجوان بطرفیت محکوم علیه مهراس خطائی خامنه که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 275/311/103 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول/غیر منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آنرا نموده است. در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : خط تلفن همراه به شماره 09123070734 ، مزایده از ساعت 11:45 الی 12 مورخ 1400/10/21روز سه شنبه به آدرس شهرک اکباتان بین فاز یک و دو جنب اورژانس 115 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد. مزایده با قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 100/000/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار ظرف مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

11:45 الی 12 مورخ 1400/10/21