یک فقره سیمکارت 09125156714

80000000

توضیحات

140091920000654573

140091460000574360
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                            بسمه تعالی                                       

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 202بشماره دادنامه 765موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 0000640 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران له حیدر قدیری  وعلیه نوروز آقائی دارانا  محکوم است به پرداخت مبلغ 63/996/379 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول/غیر منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : خط به شماره 09125156714 مزایده از ساعت 11الی 11.15 مورخ 1400/10/27 روز دو شنبه به آدرس شهرک اکباتان بین فاز یک و دو جنب اورژانس 115 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد از قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ  80/000/000ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار ظرف مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

11الی 11.15 مورخ 1400/10/27