یک عدد پاتیل استیل چرخ دار مخصوص حمل خمیر کارکرده

رایگان

توضیحات

یک عدد پاتیل استیل چرخدار مخصوص حمل خمیر کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.