یک عدد سیم کارت 09120133886

50000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920004454968
شماره آگهی:
140191460000518055
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان ورامين
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت اول(اموال منقول)

به موجب اجرائیه شماره9910420207200076-1399/06/04 اصداری از شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان ورامین در پرونده اجرائی کلاسه 0100397 ج/ ش محکوم علیه آقای محمدرستم پور یامچی فرزندکیخسرو محکوم گردیده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ1/809/000ریال بابت هزینه دادرسی وابطال تمبرقانونی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ مطالبه(تقدیم دادخواست1400/06/11) لغایت اجرا براساس شاخص اعلامی ازسوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف محاسبه می گردد درحق خواهان آقای علیرضاحمیدی فرزند مسعود ونیم عشردولتی به میزان پنج درصد محکوم به درحق صندوق دولت؛ که حسب درخواست محکوم له و جهت استیفای محکوم به امتیاز یک عدد سیم کارت تلفن همراه با شماره 09120133886مورد مالکیت محکوم علیه ( محمدرستم یامچی) توقیف که طبق نظریه کارشناسی سیم کارت مذکور به مبلغ 50/000/000ریال معادل پنج میلیون تومان ارزیابی وتعیین قیمت شده است و نظریه کارشناسی ازاعتراض مصون مانده است ومقرر گردید،که امتیاز سیم کارت تلفن همراه مذکور برای روز یکشنبه مورخه1401/10/18 ساعت 9الی 10صبح به میزان بخشی ازمحکوم به وهزینه های اجرائی محکوم له در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.

مدیر واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان ورامین-علی پاک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/18