یک طبقه قبردرقطعه 36 ردیف 97شماره 12

275000000

توضیحات

شماره پرونده:
8909980200800797
شماره آگهی:
140168460000550022
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب دادنامه شماره 801295مورخ89/06/08صادره از شعبه 238 دادگاه خانواد یک تهران و پرونده اجرایی به کلاسه 984319ث ج محکوم علیه مرحوم آقای حسین ملاصالحی فرزندعلی محکوم است به پرداخت: 1)تعداد500عددتمام سکه بهارآزادی2)پرداخت مبلغ 1/375/000تومان بابت هزینه اجرا 3)مبلغ 97/000تومان بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم مهنازجوانی بادی فرزندعباس که حسب درخواست محکوم له درراستای وصول محکوم به ونیم عشردولتی مذکوراموال محکوم علیه شامل:یک طبقه ازقبردرقطعه 36 ردیف 97 شماره 12 متعلق به آقای حسین ملاصالحی فرزندعلی می باشد .

از طریق سازمان بهشت زهرا به موجب نامه شمارۀ 612/349726مورخ 1401/04/15 وپیرونامه شماره 140168990014416329مورخ 1401/03/29توقیف شده است و توسط کارشناس بهشت زهرا ارزیابی گردیده است .

مشخصات قبر : یک طبقه قبردرقطعه 36 ردیف 97شماره 12 می باشد.

قیمت ارزیابی: یک عددقبردرقطعه 36 ردیف 97 شماره 12 به قیمتروزبه مبلغ275/000/000ریال معادل مبلغ بیست وعفت میلیون پانصدهزارتومان ارزیابی گردیده است.

لذا مقررشد مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1401/11/01 از ساعت 08:00 الی 08:30 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر درطبقه همکف ضلع جنوبی مجتمع اطاق 115 واقع در خیابان نبرد جنوبی ـــ جنب شهرداری منطقه 14 بفروش برسد.

 

لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و شرکت کنندگان درمزایده فقط بستگان نسبی وسببی مرحوم آقای حسین ملاصالحی فرزندعلی می باشند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برندۀ مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت مقرراز تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید واصل قبوض پرداختی را ضم سابقه اجرایی نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/01