یک ساختمان 4طبقه دمیدان خراسان

7000000000

توضیحات

9209980202700718

140068460000519026
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده ملک مرحله دوم  : به موجب دادنامه 1066 مورخه 1392/07/15 صادره از شعبه 257 خانواده یک تهران به پرونده اجرایی 9902051 ث ج محکوم علیه آقای علی جعفری کندری فرزند بهرام محکوم است به پرداخت تعداد 114 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه محکوم لها خانم مریم شمسائی فرزند یداله ومبلغ 1/365/000 تومان بابت حق الزحمه کارشناس در حق محکوم لها که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به ازملک واقع درمیدان خراسان – خ طیب- خ طالب رضا- ک جعفری- پ16- ط دوم به پلاک ثبتی 47917 فرعی از 4678 اصلی بخش 7 تهران در تاریخ 1397/11/03 با شماره نامه 8618 توقیف گردیده است .مشخصات ملک : ملک در رهن بانک مسکن میباشد مطالبات بانک تا تاریخ 1400/08/16 به مبلغ 420/229/410 ریال میباشد .یک ساختمان 4 طبقه روی همکف – تک واحدی – جمعاٌ 4 واحد-اسکلت بتن آرمه- نمای اصلی شمالی از آجر- بخش تحتانی سنگ -نمای جنوبی سمت حیاط از سیمان- قدمت 5 سال – دارای آسانسور- ط همکف تامین پارکینگ و انباری اختصاصی – دارای درب نفر روی فلزی فرفوژه دار- درب برقی بالا روی برقی می باشد. پوشش کف و بدنه پارکینگ و حیاط و کف راه پله از سنگ ،مساحت ملک 54/81 متر مربع ، هال و پذیرایی ویک اتاق با پوشش کف از سرامیک ، دیوارها کاغذ دیواری ، آشپزخانه open  ، حمام و سرویس بهداشتی مجزا هر دو کف سرامیک و بدنه کاشی ، پنجره های دو جداره ، سیستم سرمایشی کولر آبی ، سیستم گرمایشی پکیج ، آب مشترک ، گاز و برق مستقل ،ملک در ید مستاجر میباشد و فاقد پارکینگ ، ارزش شش دانگ به مبلغ 7/000/000/000 ریال قیمت پایه مزایده ازملک محکوم علیه کارشناسی گردیده است مقرر است اموال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/09 را س ساعت08/30لغایت 9 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش میرسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . واصل فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.%

 

دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/09 را س ساعت08/30لغایت 9