یک ساختمان ۳ طبقه124 متر

69000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980242100999
شماره آگهی:
140168460000636229
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0002117/124ج از شعبه 124 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه -9800741مورخ 98/6/4-اجراییه 9900439مورخ 99/12/22-محکوم له خانم ایران احمدیان فرزند عبدالحمید -محکوم علیه آقای کریم محمودی -محکوم به 1/761/000/000ریال -هزینه کارشناسی 35/000/000ریال -هزینه دادرسی (گواهی از شعبه)حق الوکاله وکیل 76/962/000ریال -نیم عشراجرای دولت 93/648/100ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی 6718/3754 مالکیت 12/6سهم مشاع از 6دانگ به نام محکوم علیه و فروش به میزان محکوم به ماده 51قانون اجرای احکام به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

در اجرای قرار کارشناسی پرونده اجرایی به شماره بایگانی ۰۰۰۲۱۱۷ موضوع دعوی مطروحه در خصوص ارزیابی ملک به پلاک ثبتی ۳۷۵۴ فرعی از ۶۷۱۸ اصلی پس از مطالعه پرونده در دفتر دادگاه محترم و بررسی مدارک ارائه شده و بازدید از ملک تعرفه شده واقع در آدرس تهران خیابان فرجام خیابان عبادی خیابان مبینی پلاک ۱۵۰گزارش کارشناسی بشرح زیر باستحضار عالی میرساند

الف مشخصات ثبتی براساس مدارک تسلیمی

طبق تصویر استعلام مأخوذه از حوزه ثبت ملک لویزان تهران به شماره ۱۴۰۰۵۸۰۱۱۵۱۰۰۳۲۵۷ مورخ 12 11 1400 مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره ۳۷۵۴ فرعی از ۶۷۱۸ اصلی بخش ۲ به مساحت یکصد و بیست و چهار ۱۲۴ مترمربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۸۰۱۱۵۱۰۰۲۱۰۲ مالک آقای کریم محمودی شماره ملی ۰۰۴۸۹۴۱۸۲۴نام پدر احمد مالک شش ممیز سه دهم مشاع از بیست و یک سهم عرصه و اعیان با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۸۰۱۱۵۱۰۰۲۱۰۲ مالک آقای کریم محمودی شماره ملی ۰۰۴۸۹۴۱۸۲۴نام پدر احمد مالک شش ممیز سه دهم مشاع از بیست و یک سهم عرصه و اعیان به نفع در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است

توضیحات کریم محمودی مالک 12 ممیز 6 دهم سهم مشاع از ۲۱ سهم ششدانگ می باشد

با توجه به اینکه اصل اسناد به رویت اینجانب نرسیده است ارزیابی صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است لذا قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا اقدام دیگر میبایست موقعیت ملک با اسناد تطبیق داده شده و استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح اخذ گردد

ب اعیانی و مشخصات ساختمان

با عنایت به بازدید به عمل آمده اعیانی احداث شده در عرصه یک ساختمان ۳ طبقه به همراه زیرزمین میباشد

موقعیت عرصه نسبت به گذر جنوبی نما ساختمان سنگ پنجرهها پروفیل ،فلزی فرش کف حیاط موزائیک و بدنه دیوار سنگ یک سرویس بهداشتی و دستشویی واقع در حیاط دارای دو کنتور برق و یک کنتور آب و یک کنتور گاز میباشد. طبقه همکف حسب اظهار طبقه اول و دوم مشابه همکف میباشد دارای سالن پذیرایی آشپزخانه و یک اطاق خواب با یک دستگاه سرویس بهداشتی و دستشویی یک سرویس حمام دوش طبقه دوم دارای بهار خواب کابینت آشپزخانه MDF طبقه دوم فلزی فرش کف آشپزخانه سرامیک و بدنه دیوار کاشی فرش کف سالن پذیرایی و اطاق خواب سرامیک بدنه دیوارها اندود گچ و نقاشی فرش کف سرویسها سرامیک و بدنه دیوار کاشی پنجره ها پروفیل فلزی سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی میباشد

ج حدود رسیدگی

۱ گزارش حاضر بر اساس مستندات و مدارک ابرازی موجود در پرونده معاینه محل ابرازی متقاضی موارد مشابه دادخواست و مر قرار کارشناسی میباشد تشخیص اصالت اسناد در صلاحیت اینجانب نیست بدیهی است چنانچه بعد از ارائه این نظریه اسناد و اطلاعات قابل اتکای دیگری و مغایر با زمان کارشناسی ارائه شود به نحوی که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد مسئولیتی متوجه این کارشناسی و اقدامات انجام شده نبوده و رسیدگی به آنها خارج از این حدود میباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضایی نظریه تکمیلی و یا اصلاحی قابل ارائه خواهد بود

این گزارش با توجه به قرار صادره در شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران صادر شده قابل استناد در جای دیگر نمی باشد

نظریه کارشناسی

به نظر اینجانب با عنایت به مراتب فوق و وضع و موقعیت مکانی و مقطع زمانی و مقدار مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا با کاربری مسکونی ارزش دوازده ممیز شش دهم سهم مشاع از بیست و یک سهم ششدانگ اعم از عرصه و اعیان ملک مسکونی پلاک ثبتی فوق ۳۷۵۴ فرعی از ۶۷۱۸ با کلیه امکانات و امتیازات موجود و صرفنظر از تعهدات بدهی به اشخاص حقیقی 3754 فرعی از 6718 یا حقوقی دیون احتمالی عدم منع قانونی و شرعی برای انتقال سند و تحویل ملک و فارغ از احراز مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی یا حقوقی و مشروط بر صحت و اعتبار مدارک ابرازی و بلامانع و بلامعارض بودن و در شرایط روز برابر مبلغ 69000000000ریال معادل شش میلیارد و نهصد میلیون تومان برآورد و تعیین میگردد

تاریخ مزایده 1401/11/24ساعت 11 الی 11/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24